Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Monika Punová

Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce


Medailon autora:

PhDr. Monika Punová, Ph.D., působí ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Brně a na Katedře sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, kde je garantkou praktického vzdělávání studentů sociální práce. Pedagogické aktivity, výzkum i praxi dlouhodobě orientuje především na téma resilience v sociální práci. Tematiku odolnosti zkoumá zvláště v oblasti sociální práce s rizikovou mládeží, rodinou a také v oblasti profesního rozvoje studentů i sociálních pracovníků. Zároveň poskytuje supervize a konzultuje metodiky v organizacích.

Abstrakt:

CÍLE: Text přináší odpovědi na otázku: „Jak posilovat odolnost v rámci praktického vzdělávání studentů sociální práce?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo z perspektivy odolnosti (resilience). O důležitosti jejího posilování hovoříme v takových situacích, kdy interakce mezi subjekty a jejich prostředími implikují riziko nepřízní či tehdy, když jsou nepřízně aktuálně přítomny. Z tohoto hlediska jsou studenti sociální práce zřetelnou cílovou skupinou pro oblast posilování nezdolnosti. METODY: Pro zodpovězení otázky byla využita teoretická analýza, konkrétně byly analyzovány výsledky zahraničních empirických studií, které se věnují aplikaci resilienčního konceptu do vzdělávání studentů sociální práce. Autorka rovněž vychází ze svých dlouholetých zkušeností pedagoga a supervizora studentů sociální práce v procesu praktického vzdělávání. VÝSLEDKY: Analýza ukázala, že využití resilienční perspektivy v rámci praktického vzdělávání studentů sociální práce je vhodné a potřebné. V textu jsou ukázány konkrétní aspekty posilování resilience v rámci praxe a supervize studentů jak v zahraničním, tak také v českém kontextu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Současné hledání identity české sociální práce a nejasné očekávání společnosti od sociálních pracovníků staví vzdělavatele před nelehký úkol. Jednou z možností, jak jej naplnit, může být využití resilienčního konceptu, který se zaměřuje právě na hledání nových cest, nových adaptačních mechanismů navzdory obtížným podmínkám.

Klíčová slova:

resilience, praktické vzdělávání, sociální práce, student

Podobné články

Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Inspirace Ze dne na den do terénu
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Resilience v sociální práci s rizikovou mládeží


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace