Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Andrej Mátel, Bohuslav Kuzyšin, Milan Schavel

Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike


Medailon autora:

Prof. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, odborným garantom Ústavu sv. Jana Nepomuka Neumanna v Příbrami. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Profesijnej rady komory. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, sociálnemu poradenstvu a supervízii. Výskumnú činnosť zameriava na profesijnú etiku, sociálne služby a problematiku domáceho násilia.

PhDr. Bohuslav Kuzyšin, PhD., je vysokoškolským pedagógom na Katedre kresťanskej antropológie a sociálnej práce Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Venuje sa teórii, metódam a interdisciplinárnym prienikom sociálnej práce s inými vednými odbormi. Svoju výskumnú činnosť zameriava na expresívne terapie, poradenstvo a supervíziu.

Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a riaditeľom Inštitútu ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Z hľadiska odborných tém sa venuje sociálnemu poradenstvu, supervízii a sociálnej prevencii. Je odborným garantom niekoľkých vzdelávacích programov v rámci ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov. Je členom akreditačnej komisie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pre oblasť ďalšieho vzdelávania a podpredsedom Profesijnej rady komory. Výskumne sa zameriava najmä na problematiku supervízie a ďalšieho vzdelávania v sociálnej oblasti.

Abstrakt:

CIELE: Cieľom príspevku je analyzovať teoretické koncepty ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov, empiricky overiť reálne skúsenosti slovenských a českých sociálnych pracovníkov s ďalším vzdelávaním a zistiť ich názory na ďalší profesijný rozvoj. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Teoretické východiská príspevku spočívajú v analýze systému ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov vo vybraných krajinách, s osobitým dôrazom na Slovenskú a Českú republiku. METÓDY: Metódy výskumu vychádzajú z kvantitatívnej stratégie, primárne však ide o deskriptívny výskum. Prostredníctvom štruktúrovaného dotazníka sú zisťované skúsenosti sociálnych pracovníkov s ďalším vzdelávaním, ako aj ich názory na obsah, inštitucionálne a systémové podmienky realizácie ďalšieho profesijného rozvoja. VÝSLEDKY: Príspevok prezentuje diagnostické zistenia s ohľadom na subjektívne vnímanie spokojnosti sociálnych pracovníkov vzhľadom na prípravu na prax, ich reflexiu účasti na ďalšom vzdelávaní, požiadavky na vlastný profesijný rozvoj a bariéry, ktoré im v ňom bránia. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Analýza a porovnanie výskumných zistení so súčasným systémovým nastavením ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja slovenských a českých sociálnych pracovníkov vytvára predpoklady pre načrtnutie perspektív jeho skvalitnenia.

Klíčová slova:

vzdelávanie, ďalšie vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, profesijný rozvoj, sociálny pracovník

Podobné články

Akademické články Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce
Akademické články Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku
Akademické články Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku
Fakta, dokumenty, legislativa Inovatívna forma špecializovaného vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace