Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Markéta Janíková

Vzdělávání v sociální práci ze sociologické perspektivy


Medailon autora:

Mgr. Markéta Janíková vystudovala sociologii a žurnalistiku na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době je studentkou doktorského studia sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se tématy sociální exkluze a bezdomovectví.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je zasadit vzdělávání v sociální práci do kontextu vývoje vzdělanostních příležitostí a požadavků trhu práce a komparovat požadavky zaměstnavatelů na sociální pracovníky a oblasti, ve kterých jsou sociální pracovníci v rámci pomaturitního studia vzděláváni. Reaguje vzdělávací kurikulum sociální práce na měnící se společenské podmínky a na současné požadavky trhu práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problematiku je nahlíženo prostřednictvím tzv. kompetenčního přístupu, součástí příspěvku je popis výhod a nevýhod aplikace tohoto přístupu v oblasti vzdělávání v sociální práci. METODY: Použitou metodou je sekundární analýza kvantitativních dat. Data jsou čerpána z databáze ČSÚ a reflektují vývoj v oblasti vzdělávání na území ČR v uplynulých letech. VÝSLEDKY: Současný stav vzdělávání v sociální práci je podrobován kritice, dle mnohých autorů (např. Chytil, 2007; Elichová, 2017) vzdělávání nerozvíjí u budoucích sociálních pracovníků ty kompetence, které jsou požadovány trhem práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zjištěná tvrzení mohou být podkladem pro další diskusi ohledně vhodné implementace požadavků trhu práce a potřeb praxe do vzdělávacích programů sociální práce. Kriticky reflektována by měla být také samotná aplikace kompetenčního přístupu do oblasti sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, vzdělávání, trh práce, kompetenční přístup

Podobné články

Akademické články Variabilita přístupů ke vzdělávání sociálních pracovníků
Akademické články Komplexní posouzení: Spojení studia sociálních deviací se sociální prací
Akademické články Komunitní školy – příležitost pro rozvoj školské sociální práce?
Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace