Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Barbora Gřundělová

Genderové aspekty v sociální práci s rodinou – implikace pro vzdělávání


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií v Ostravě. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně. Zabývá se genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem empirického textu je zjistit, jak se konstrukce významu genderu projevuje v interakcích mezi sociálními pracovníky/pracovnicemi a jejich klienty/klientkami a jaké implikace z toho vyplývají pro vzdělavatele v sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Článek je psán z pozice sociálního konstrukcionismu a poststrukturalistického feminismu s přesahem do oblasti kritické (anti-neoliberální) teorie. METODY: Pro zodpovězení otázky jsou použita parciální data z kvalitativního výzkumného šetření. Provedený kvalitativní výzkum je zaměřen na skupinu sociálních pracovnic a pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. VÝSLEDKY: Konstrukce významu genderu má vliv na interakce v sociální práci s rodinou na mikro, mezo a makro úrovni. Výsledky poukazují na potřebnost genderově senzitivního vzdělávání a reflektovaného jednání v praxi sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Bylo identifikováno několik způsobů, jak lze podpořit genderově senzitivní vzdělávání v sociální práci: používání genderově senzitivního jazyka, integrace genderové perspektivy do výuky, relativizace genderové dichotomie, detradicionalizace, důraz na kritickou perspektivu, rozvoj kritické reflexe a genderové kompetence.

Klíčová slova:

gender, sociální práce, vzdělávání

Podobné články

O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou
Akademické články Úvahy nad genderovým tichem aneb Je gender relevantní kategorií v sociální práci?
Akademické články Child Protection and Gender-Based Violence: How to Prevent the Risk of Secondary Victimization


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace