Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Katarína Levická, Dominika Uhnáková

Problémy v praktickom vzdelávaní študentiek a študentov sociálnej práce


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., vyštudovala psychológiu a sociálnu prácu na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2011 tam pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce. V rokoch 2012–2016 pracovala ako psychológ v Zariadení pre seniorov v Trnave. Zameriava sa na profesijnú etiku, terapeutické prístupy v sociálnej práci, sociálnu prácu s komunitou.

Mgr. Dominika Uhnáková, PhD., ukončila doktorandské štúdium v odbore sociálna práca a v súčasností pôsobí ako postdoktorandka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.

Abstrakt:

Ciele: Cieľom výskumu bolo zistiť, s akými problémami sa najčastejšie stretávajú študenti sociálnej práce počas výkonu odbornej praxe. Štúdia bola realizovaná na Katedre sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Dôležitou súčasťou vzdelávania sociálnych pracovníkov je aj praktická výučba. Pre jej efektívnosť je nevyhnutné prepojiť ju aj so študentskou supervíziou. Metódy: V štúdii bola použitá obsahová analýza. Jej predmetom bola identifikácia problémov, ktoré študenti reflektovali počas ich odbornej praxe. Celkovo sme analyzovali 354 záznamov z praxe. Výsledky : Medzi najčastejšie sa vyskytujúce problémy počas odborných praxí patrili neistota v komunikácii s klientom, nadviazanie prvého kontaktu s klientom, udržanie si odstupu od klienta. Implikácia pre sociálnu prácu : Z výsledkov výskumu vyplýva, že problémy študentov na praxi súvisia najmä s ich osobnou profesijnou výbavou. V tejto súvislosti vidíme možnosti posilnenia predpraxovej prípravy.

Klíčová slova:

prax, supervízia, vzdelávanie

Podobné články

Akademické články Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Reflexia ďalšieho vzdelávania a profesijného rozvoja sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Českej republike
Fakta, dokumenty, legislativa Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho
Akademické články Prínos Ústavu M. R. Štefánika ku vzdelávaniu sociálnych pracovníkov na Slovensku


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace