Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Petr Novák, Tereza Raszková, Petra Zhřívalová

Multidisciplinární pohled na proces přípravy reintegrace odsouzených ve výstupních oddílech v českém penitenciárním prostředí


Medailon autora:

PhDr. Bc. Petr Novák, Ph.D., je psycholog a psychoterapeut. Pracuje jako psycholog oddělení výkonu trestu ve Věznici Jiřice. Spolupracuje s Institutem pro kriminologii a sociální prevenci. Externě přednáší na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Dlouhodobě se odborně zabývá tématy sociální psychologie, adiktologie a epistemologie.

Mgr. et Mgr. Tereza Raszková je absolventkou PeDagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V letech 2006 až 2019 pracovala jako zaměstnanec Vězeňské služby České republiky (pozice vychovatel a speciální pedagog). Působila jako akademický pracovník na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde se věnovala pedagogické a publikační činnosti v oblasti penologie a postpenitenciární péče. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci působí od roku 2018, kde se věnuje penologickému výzkumu.

Mgr. Petra Zhřívalová, Ph.D., je absolventka Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, doktorát získala v oboru Veřejná a sociální politika na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V Institutu pro kriminologii a sociální prevenci se zabývá penologickým výzkumem.

Abstrakt:

CÍLE: Text popisuje proces přípravy odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a následnou reintegraci do společnosti ve výstupních oddílech věznic. Zaměřuje se zejména na psychologické, sociálně pedagogické a právní aspekty uvedené přípravy. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Mnoho pachatelů trestné činnosti vykazuje deficitní či deviantní socializaci. Aby s nimi mohla Vězeňská služba České republiky efektivně pracovat, potřebuje znát jejich kriminologický profil. Za uvedeným účelem používá nástroj zvaný SARPO (prediktivní behaviorální nástroj na hodnocení rizik a kriminogenních potřeb odsouzených). Na základě hodnocení pak dochází ke stanovení obsahu programu zacházení, a to následně i pro pobyt ve výstupním oddíle. Jeho rámec je pak upraven právními předpisy různé právní síly (zákon, vyhláška, nařízení atd.) a počítá s variací přístupů a metod pedagogických, sociálně-právních a psychologických, se zřetelem ke konkrétně zjištěným rizikovým kriminogenním faktorům a potřebám každého jednotlivého odsouzeného. METODY: Autorský tým (s penitenciární praxí) používá metodu deskriptivní analýzy recentních dat z věznic a vazebních věznic v České republice. VÝSLEDKY: Text předkládá strukturovaný rozbor nejdůležitějších aspektů práce s odsouzenými ve výstupních oddílech. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Poznatky lze vzhledem k transdisciplinárnímu charakteru oboru využít jak ke zvyšování efektivity sociální práce v penitenciárním prostředí, tak v navazující postpenitenciární péči o osoby ohrožené sníženou schopností reintegrace.

Klíčová slova:

multidisciplinární přístup, osoby ohrožené sníženou schopností reintegrace, risk & needs assessment, výkon trestu odnětí svobody, výstupní oddíl

Podobné články

Akademické články Možný přínos teorií sociální práce pro klienty po výkonu trestu odnětí svobody
Fakta, dokumenty, legislativa Plní výkon trestu odnětí svobody již „pouze“ funkci ochrany společnosti?
Akademické články Faktory pomáhající a bránící sociálnímu začleňování lidí po výkonu trestu odnětí svobody
O čem se mluví Přehled téměř 70 organizací působících v trestní justici – RUBIKON Centrum představilo jedinečnou interaktivní mapu
Akademické články Institucionální pomoc v oblasti domácího násilí z perspektivy obětí domácího násilí v partnerském vztah


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace