Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Alice Gojová, Vendula Gojová, Michal Burda, Zuzana Stanková, Adéla Recmanová

Participace jako faktor ovlivňující výkon komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách


Medailon autora:

Doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D., je docentkou v oboru Sociální práce na Fakultě sociálních
studií Ostravské univerzity. Ve výuce a výzkumu se věnuje komunitní sociální práci a sociální práci
s rodinou. Pravidelně publikuje v české i zahraniční odborné literatuře.
 
Mgr. Vendula Gojová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty
sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá především
tzv. problematikou menšinových skupin.
 
Ing. Michal Burda, Ph.D., je výzkumný pracovník na Ústavu pro výzkum a aplikace fuzzy
modelování Ostravské univerzity. Doktorát získal v oblasti informatiky a aplikované matematiky
na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Zaměřuje se především na metody data
miningu, fuzzy logiku v expertních systémech a statistiku.
 
Mgr. Zuzana Stanková je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií
Ostravské univerzity. Ve své disertační práci se věnuje situační analýze zdrojů pomoci obyvatel
sociálně vyloučených lokalit na území Moravskoslezského kraje.
 
Mgr. Adéla Recmanová je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií
Ostravské univerzity. V rámci výzkumné činnosti se zaobírá důsledky modernizace pro sociální
práci, s důrazem na proces informatizace.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem textu bylo identifikovat a analyzovat chápání cílů komunitní práce a faktorů ovlivňujících její výkon z perspektivy komunitních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách. Pozornost byla věnována tomu, které faktory účastníci výzkumu interpretují jako faktory přispívající k úspěšnosti a které jako bránící úspěšnosti komunitní práce. Centrem naší pozornosti byl vliv míry participace na výsledky komunitní práce, protože vysoká míra participace členů komunit je v teoriích o metodě komunitní práce a v zahraničních výzkumech popisována jako stěžejní předpoklad dosažení jejich cílů. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretický rámec výzkumu je opřen o modely sociální změny v komunitní práci a koncept participace v komunitní práci. METODY: Pro dosažení cíle popisovaného výzkumu byla zvolena synergie kvalitativního a kvantitativního šetření. VÝSLEDKY: V textu jsou prezentovány interpretace faktorů a jejich vztahů ovlivňujících dosahování cílů komunitní práce komunitními pracovníky působícími v sociálně vyloučených lokalitách. Na závěr je diskutována prokázaná významnost vnímání vysoké míry participace na dosahování úspěšnosti komunitní práci ze strany komunitních pracovníků. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky výzkumu budou sloužit jako jeden z podkladů pro vývoj nástroje pro responzivní evaluaci komunitní práce, na němž domácí pracoviště autorek aktuálně pracuje.

Klíčová slova:

komunitní práce, sociálně vyloučené lokality, participace

Podobné články

Akademické články Survey on the Needs of the People Living in Socially Excluded Localities in Karlovy Vary Region
O čem se mluví V „boji o děti“ se bez legislativních změn neobejdeme
Akademické články Sociální práce v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na prevenci sociálních patologií v praxi – České Budějovice
Akademické články Paradoxy a výzvy náhradní rodinné péče vykonávané příbuznými v sociálně vyloučené lokalitě
Akademické články Zdroje podpory sociálního začleňování: perspektiva sociálních pracovníků působících v sociálně vyloučených lokalitách na území Moravskoslezského kraje


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace