Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/3 - Rovné příležitosti »

Zuzana Kiczková, Mariana Szapuová

RovnosÈ príleÏitostí cez prizmu etiky starostlivosti, alebo o starostlivosti ako sociálnej a politickej praxe


Medailon autora:

Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., pracuje ako vysoko‰kolská uãiteºka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, zaoberá sa feministickou teóriou, etikou a metafyzikou.

PhDr. Mariana Szapuová, CSc., pôsobí ako vysoko‰kolská uãiteºka na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty UK v Bratislave, zaoberá sa feministickou teóriou, feministickou epistemológiou a etikou.

Abstrakt:

V ‰túdii predstavíme základné v˘chodiská a kºúãové pojmy etiky starostlivosti a poukáÏeme na aktuálnosÈ koncepcie starostlivosti. Etiku starostlivosti, v rámci ktorej sa starostlivosÈ chápe ako sociálna a politická prax, moÏno povaÏovaÈ za dôleÏité v˘chodisko sociálnej politiky. Teoretické a filozofické v˘chodiská tematizovanej koncepcie spoãívajú vo feministickej redefinícii konceptu tarostlivosti. AktuálnosÈ a potreba uplatnenia perspektívy etiky starostlivosti sa dokumentuje na základe anal˘zy Koncepcie rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov v SR pomocou metódy TRACE. Prostredníctvom tejto metódy je moÏné odhaliÈ silné a slabé stránky uvedenej koncepcie a zároveÀ ukázaÈ moÏnosÈ, ako aj potrebu praktického uplatnenia základn˘ch princípov etiky starostlivosti pri tvorbe politiky rovnosti príleÏitostí Ïien a muÏov.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace