Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/3 - Praktické užití teorie v sociální práci »

Eva Pavlíková, Blanka Honzárková

Sociální služby pro rodiny s malými dětmi se specifickými potřebami


Medailon autora:

Mgr. Eva Pavlíková, katedra psychologie FSS MU Brno1. Vystudovala psychologii na FF UK v Praze. Je doktorandkou na katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Zaměřuje se na rané fáze vývoje člověka ve výuce a ve spolupráci s neziskovými organizacemi. K dalším odborným zájmům patří psychologie kreativity.
 
Bc. Blanka Honzárková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Praha2. Vystudovala obor Veřejná správa na PrF MU Brno. Od roku 1994 pracuje ve státní správě; dříve v oblasti sociálního pojištění a později v sociálním (důchodovém) zabezpečení. Na MPSV pracuje v odboru rodiny a dávkových systémů. Její celoživotní zájem je pomáhat lidem, především v tíživých životních situacích.

Abstrakt:

V návaznosti na vznik Pracovní skupiny pro raný vývoj dětí při Českomoravské psychologické společnosti (6/2009) předkládáme příspěvek, který se věnuje možnostem sociální, sociálně zdravotní, psychologické a speciálně-pedagogické péče o děti raného věku a jejich rodiče v České republice. Služby jako raná péče, dobrovolnická pomoc v rodičovství (HoSt Home-Start ČR) či sanace rodiny (Střep – centrum sanace rodiny) jsou interdisciplinárními programy pomoci rodinám s malými dětmi, které jsou u nás včleněny do systému sociálních služeb. Hlavním cílem příspěvku je poskytnout základní informace o vyjmenovaných službách, zhodnotit jejich dostupnost pro potenciální klienty a poukázat na důležitost interdisciplinárního přístupu v profesionální péči o rodiny s dětmi raného věku, které potřebují nějakou speciální vývojovou péči. Největší prostor věnujeme rané péči, kterou ilustrativně porovnáme s obdobnou službou ve 4 evropských zemích. Chtěly bychom tak přispět k budoucí lepší koordinaci, kooperaci či prolínání jednotlivých druhů služeb, aby mohla být multidisciplinární péče o rodinu s malými dětmi efektivnější.

Klíčová slova:

raná péče, dobrovolnictví, HoSt Home – Start, sanace rodiny, multidisciplinární přístup
Podobné články

Akademické články Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
O čem se mluví Týden rané péče má zajistit lepší informovanost rodin se zdravotně postiženými dětmi
O čem se mluví Kapky v moři beznaděje. O tom, jak nefunguje systém následné péče v České republice
Akademické články Teorie a praxe sanace rodiny v českém prostředí – kvalitativní sonda do terénní práce s ohroženou rodinou v současnosti
O čem se mluví Případové konference


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace