Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/1 - Sociální práce a sociální služby »

Monika Bačová, Eva Žiaková, Zuzana Katreniaková

Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov


Medailon autora:

Mgr. Monika Bačová pôsobí ako terénna sociálna pracovníčka. Úzko spolupracuje s neziskovým sektorom. V rámci viacerých projektov sa prezentovala ako lektorka tvorivých dielní, koordinátorka a projektová manažérka. Ako dobrovoľníčka sa podieľa na realizácii programu YEPP (Youth Empowerment Peace Program), ktorý je zameraný na zapojenie mladých ľudí do rozhodovacích procesov. V súčasnosti pokračuje v postgraduálnom vzdelávaní.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce na FF UPJŠ v Košiciach, členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie pre spoločenské a behaviorálne vedy pri MŠ SR v Bratislave, členka vedeckých rád (FF UPJŠ v Košiciach, FF TU v Trnave, PgF KU v Ružomberku), predsedníčka Dozornej rady Asociácie vzdelávateľov sociálnej práce, členka edičných rád v slovenských aj poľských časopisoch, posudzovateľka vedeckých a edukačných projektov grantových agentúr Vega, Kega (SR) a v GAČR (ČR).

MUDr. Zuzana Katreniaková, Ph.D., pôsobí ako odborná asistentka na oddelení sociálnej medicíny ÚVZ na LF UPJŠ a je štatutárnou zástupkyňou Slovenskej asociácie verejného zdravia. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje najmä podpore zdravia vybraných skupín populácie. Je riešiteľkou viacerých európskych výskumných projektov – PHIRE, STEPS, SPHERE, Euro-URHIS, healthPRO-elderly, OptiWork.

Abstrakt:

V texte je diskutovaná otázka sociálnej opory onkologicky chorých žien. Pozornosť je zameraná na vybrané aspekty sociálnej opory. Prvá časť je venovaná súhrnu teoretických východísk, predovšetkým vymedzením pojmu sociálna opora, druhov a teórií sociálnej opory. Prezentuje vplyv psychosociálnych faktorov, psychosociálnej záťaže a osobnostných charakteristík na vznik onkologického ochorenia a zároveň popisuje psychologické a sociálne dôsledky onkologického ochorenia, jeho sociálny význam, prežívanie a zvládanie záťaže. Poukazuje na dôležitosť sociálnej práce s onkologicky chorými pacientmi v praxi. V druhej časti je s použitím výsledkov výskumu pozornosť zameraná na mieru vnímanej sociálnej opory onkologicky chorých žien vo vzťahu k vybraným sociálno-demografickým a zdravotným charakteristikám. Záverečná časť ponúka diskusiu a návrhy odporúčaní pre prax.

Klíčová slova:

sociálna opora, onkologické ochorenie, sociálna práca
Podobné články

Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace