Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2015/4 - Klinická sociální práce »

Beáta Balogová

EditorialVážené čitateľky a čitatelia,

v treťom vydaní časopisu nadväzujúc na vyjadrenia Pavla Navrátila (a na anotáciu tohto čísla) si uvedomujeme „krízovosť“ sociálnej práce v spoločnosti postmodernej doby, ale zároveň sme si o to vehementnejše vedomí špecifikácie sociálnej práce – klinickej sociálnej práce ako semiprofesie. Základnou hypotézou tohto vydania je: akým spôsobom formovať teóriu a metodológiu klinickej sociálnej práce z pozície dynamickej perspektívy, ktorá uznáva historický a politický kontext, v ktorom sa vývoj teórií a metód práce s klientom odohráva.

Rešpektovanie historických, kultúrnych a politických aspektov rozvoja klinickej sociálnej práce hypoteticky predikuje významné benefity v podobe hlbšej profesijnej identity klinického sociálneho pracovníka s následnou kvalitnou intervenciou voči klientovi. Nakoľko sa nám to podarilo, to zhodnotíte vy sami, ako naši, v plnej šírke kriticky uvažujúci čitatelia a čitateľky.

Je nesporným faktom, že vzdelaný človek nielen viac vie o svete, ale viac mu aj rozumie, dokáže kriticky a s odstupom chápať jeho súvislosti a zložité vzťahy. Je vnímavejší voči problémom, cieľavedomejší pri voľbe alternatív svojho konania a dokáže usmerniť a korigovať svoje očakávania. K tomuto rozvoju vedomostí o klinickej sociálnej práci v jej epistemologickom vymedzení prispel Andrej Mátel v príspevku s názvom Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie. Následne nám prešovské autorky Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková a Lívia Pížová prezentujú Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí. Na otázky „Postavení spirituality v sociální práci“, ktorá nevyhnutne patrí do výkonu klinického sociálneho pracovníka, poukazuje Jan Kaňák. Kozmopolitnú inscenáciu v podmienkach výkonu klinickej sociálnej práce penetruje Ginka Mehandzhiyska v téme „Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe nad praxí v Bulharsku“. Aplikačný rozmer klinickej sociálnej práce v praxi akcentuje trojica akademických statí: Prežívanie osamelosti látkovo závislých klientov; Význam expresívno-formatívnych intervencií u seniorov s demenciou a Návrat nezamestnaných po rodičovskej dovolenke na trh práce v ostravskom regióne. Metodológia výskumu je zastúpená akademickou staťou „Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu“ autorky Evy Křížovej.

Publicistickú časť časopisu sme pripravili v zmysle vymedzovania významových kontextov života každého jednotlivca aj celej spoločnosti. Kedy byť informovaný znamená byť aj dostatočne pripravený kriticky prijímať nové poznatky a informácie a rozhodovať sa so znalosťou seba i vecí, o ktorých rozhodujeme. Preto v časti „O čom sa hovorí“ prinášame názory pracovníkov tretieho sektora angažujúcich sa v práci so závislými od rôznych druhov drog. Inšpiráciou pre prax prispievajú Monika Bosá a Peter Brnula domnievajúc sa, že etika klinického sociálneho pracovníka je úzko spojená s hodnotovou orientáciou zúčastnených aktérov. Hodnotové orientácie tak určujú miesto a pozíciu v živote jedinca. Rehabilitácia etickej súdnosti tak neznamená potlačenie osobných záujmov či nejaký druh moralizovania, ale je tendenciou, ktorá smeruje k rovnováhe a rozumným vzájomným kompromisom. V publicistickej časti Ladislav Loebe vyzýva k verejnej diskusii otázkou „Soukromá praxe sociálních pracovníků v ČR, realita blízké budoucnosti, nebo utopie?“. Celé spektrum príspevkov dopĺňa recenzia kolektívnej monografie pod editorským vedením Jerrolda R. Brandella s názvom Theory and Practice in Clinical Social Work.

Problematika klinickej sociálnej práce je zložitejší fenomén, ktorý už dnes má v sociálnej práci svoje miesto. A aj toto vydanie časopisu má v rozhodujúcej miere prispieť k jej rozvoju, tak v teoretickej, empirickej, ako aj praktickej rovine. Vyjadrujeme želanie, aby si čitateľ a čitateľka našli čas a na pomyselnom antickom „kliné“ prelistovali tento ponúkaný pohľad všetkých zúčastnených prispievateľov a prispievateliek vzniknutý pod taktovkou redakcie časopisu.

Beáta Balogová,
editorka čísla

Vážené čitateľky a čitatelia,

v treťom vydaní časopisu nadväzujúc na vyjadrenia Pavla Navrátila (a na anotáciu tohto čísla) si uvedomujeme „krízovosť“ sociálnej práce v spoločnosti postmodernej doby, ale zároveň sme si o to vehementnejše vedomí špecifikácie sociálnej práce – klinickej sociálnej práce ako semiprofesie. Základnou hypotézou tohto vydania je: akým spôsobom formovať teóriu a metodológiu klinickej sociálnej práce z pozície dynamickej perspektívy, ktorá uznáva historický a politický kontext, v ktorom sa vývoj teórií a metód práce s klientom odohráva.

Rešpektovanie historických, kultúrnych a politických aspektov rozvoja klinickej sociálnej práce hypoteticky predikuje významné benefity v podobe hlbšej profesijnej identity klinického sociálneho pracovníka s následnou kvalitnou intervenciou voči klientovi. Nakoľko sa nám to podarilo, to zhodnotíte vy sami, ako naši, v plnej šírke kriticky uvažujúci čitatelia a čitateľky.

Je nesporným faktom, že vzdelaný človek nielen viac vie o svete, ale viac mu aj rozumie, dokáže kriticky a s odstupom chápať jeho súvislosti a zložité vzťahy. Je vnímavejší voči problémom, cieľavedomejší pri voľbe alternatív svojho konania a dokáže usmerniť a korigovať svoje očakávania. K tomuto rozvoju vedomostí o klinickej sociálnej práci v jej epistemologickom vymedzení prispel Andrej Mátel v príspevku s názvom Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie. Následne nám prešovské autorky Beáta Balogová, Lenka Kvašňáková a Lívia Pížová prezentujú Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí. Na otázky „Postavení spirituality v sociální práci“, ktorá nevyhnutne patrí do výkonu klinického sociálneho pracovníka, poukazuje Jan Kaňák. Kozmopolitnú inscenáciu v podmienkach výkonu klinickej sociálnej práce penetruje Ginka Mehandzhiyska v téme „Klinická supervize v gerontologické sociální práci: reflexe nad praxí v Bulharsku“. Aplikačný rozmer klinickej sociálnej práce v praxi akcentuje trojica akademických statí: Prežívanie osamelosti látkovo závislých klientov; Význam expresívno-formatívnych intervencií u seniorov s demenciou a Návrat nezamestnaných po rodičovskej dovolenke na trh práce v ostravskom regióne. Metodológia výskumu je zastúpená akademickou staťou „Využití archivovaných datových souborů z reprezentativních sociologických výzkumů ve výuce a realizaci sociálního výzkumu“ autorky Evy Křížovej.

Publicistickú časť časopisu sme pripravili v zmysle vymedzovania významových kontextov života každého jednotlivca aj celej spoločnosti. Kedy byť informovaný znamená byť aj dostatočne pripravený kriticky prijímať nové poznatky a informácie a rozhodovať sa so znalosťou seba i vecí, o ktorých rozhodujeme. Preto v časti „O čom sa hovorí“ prinášame názory pracovníkov tretieho sektora angažujúcich sa v práci so závislými od rôznych druhov drog. Inšpiráciou pre prax prispievajú Monika Bosá a Peter Brnula domnievajúc sa, že etika klinického sociálneho pracovníka je úzko spojená s hodnotovou orientáciou zúčastnených aktérov. Hodnotové orientácie tak určujú miesto a pozíciu v živote jedinca. Rehabilitácia etickej súdnosti tak neznamená potlačenie osobných záujmov či nejaký druh moralizovania, ale je tendenciou, ktorá smeruje k rovnováhe a rozumným vzájomným kompromisom. V publicistickej časti Ladislav Loebe vyzýva k verejnej diskusii otázkou „Soukromá praxe sociálních pracovníků v ČR, realita blízké budoucnosti, nebo utopie?“. Celé spektrum príspevkov dopĺňa recenzia kolektívnej monografie pod editorským vedením Jerrolda R. Brandella s názvom Theory and Practice in Clinical Social Work.

Problematika klinickej sociálnej práce je zložitejší fenomén, ktorý už dnes má v sociálnej práci svoje miesto. A aj toto vydanie časopisu má v rozhodujúcej miere prispieť k jej rozvoju, tak v teoretickej, empirickej, ako aj praktickej rovine. Vyjadrujeme želanie, aby si čitateľ a čitateľka našli čas a na pomyselnom antickom „kliné“ prelistovali tento ponúkaný pohľad všetkých zúčastnených prispievateľov a prispievateliek vzniknutý pod taktovkou redakcie časopisu.

Beáta Balogová,
editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace