Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/6 - Sociální práce a násilí na ženách »

Ivan Rác, Andrej Mátel, Michal Kozubík

Násilie páchané na rómskych ženách v partnerských vzťahoch


Medailon autora:

PhDr. Ivan Rác, PhD., odborný asistent na Ústave romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zaoberá sa prevenciou pred sociálno-patologickými javmi, najmä domácim násilím. Bol expertom pre poskytovanie špecializovaných služieb v národnom projekte prevencie a eliminácie násilia páchaného na ženách a odborným garantom pre spracovanie kvalitatívnej štúdie o násilí páchanom na rómskych ženách ako osobitnej skupine žien ohrozených násilím v rámci národného projektu Podpory prevencie a eliminácie násilia na ženách.

Doc. PhDr. ThDr. Andrej Mátel, PhD., mim. prof., je vysokoškolským pedagógom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Špecializuje sa na profesijnú etiku, sociálnu patológiu, teóriu a metódy sociálnej práce. Je členom akreditačnej komisie MPSVaR SR. V praxi sociálnej práce sa venuje komplexnej pomoci obetiam domáceho násilia, sociálnemu poradenstvu a supervízii. Výskumnú činnosť v rámci projektov VEGA a KEGA zameriava na profesijnú etiku, identifikovanie profesijných hodnôt sociálnej práce a problematiku domáceho násilia.

Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva. Zaoberá sa metódami komunitnej a terénnej sociálnej práce v praxi, predovšetkým v prostredí marginalizovaných chudobných rómskych komunít. Je autorom viacerých vedeckých monografií, odborných knižných publikácií a článkov, ktoré sa venujú okrem menovanej oblasti záujmu aj histórii a kultúre Rómov, kultúrnym odlišnostiam a metodologickým otázkam terénneho zberu dát.

Abstrakt:

Hlavným cieľom a zámerom predkladaného článku je poskytnúť deskripciu priebehu a dopadu násilia páchaného na rómskych ženách ako osobitnej skupiny ohrozenej partnerským násilím a poukázať na kumuláciu znevýhodnení, s ktorými sú tieto ženy konfrontované. Na Slovensku doposiaľ chýbajú výskumy, ktoré by mapovali skúsenosti rómskych žien so zažívaným násilím zo strany ich mužských partnerov. Dáta, ktoré sme získali kvalitatívnym výskumom pomocou pološtruktúrovaného interview s 32 rómskymi ženami, poskytujú ucelený prehľad informácií o skúsenosti týchto žien s fenoménom domáceho násilia. Vzorku tvorili ženy pochádzajúce tak z vylúčených, marginalizovaných komunít, ako aj ženy žijúce v rozptyle medzi majoritnou spoločnosťou. Autori výskumom poukazujú na priebeh a dopad násilia páchaného na rómskych ženách, ako aj na bariéry a limity v dostupnosti špecializovaných podporných služieb, ktoré by eliminovali výskyt tohto javu v spoločnosti.

Klíčová slova:

domáce násilie, vylúčené komunity, marginalizácia, kumulácia znevýhodnení
Podobné články

Akademické články Národná linka pre ženy zažívajúce násilie na Slovensku – analýza dát a prínosu po roku fungovania
Fakta, dokumenty, legislativa Politický a právny rámec problematiky násilia páchaného na ženách v reflexii služieb na podporu žien zažívajúcich násilie
O čem se mluví Poradenství pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním
Akademické články Inštitucionalizácia dobrovoľníckych príležitostí pre staršie osoby
O čem se mluví Týden rané péče má zajistit lepší informovanost rodin se zdravotně postiženými dětmi


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace