Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/2 - Uprchlíci a sociální práce »

Angela Almašiová, Katarína Kohútová, Daniel Markovič

Postoje študentov a študentiek sociálnej práce voči utečencom


Medailon autora:

PhDr. Angela Almašiová, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická a výskumná činnosť je zameraná hlavne na sociologické východiská sociálnej práce, pregraduálnu prípravu sociálnych pracovníkov a postavenie profesie sociálnej práce v spoločnosti.

Mgr. Katarína Kohútová, PhD., vyštudovala jednoodborovú psychológiu na Univerzite Palackého v Olomouci. Sociálnu prácu postgraduálne študovala na Katolíckej univerzite v Ružomberku. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická činnosť je zameraná predovšetkým na psychologické aspekty sociálnej práce, v rámci výskumnej činnosti sa venuje hlavne kvalite života, syndrómu vyhorenia, nezamestnanosti a výskumu postojov.

Mgr. Daniel Markovič, PhD., vyštudoval učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov a sociálnu prácu. Kariérové poradenstvo študoval na Univerzite Palackého v Olomouci a na Štokholmskej univerzite. Od roku 2009 pôsobí na Ústave sociálnych vied Katolíckej univerzity v Ružomberku, v súčasnosti ako odborný asistent. Jeho oblasťami záujmu sú kariérové poradenstvo a problematika menšín a marginalizovaných skupín z aspektu sociálnej práce.

Abstrakt:

V predkladanej práci autori sústredili pozornosť na postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom. Poznanie ich postojov je dôležité vzhľadom na to, že sociálni pracovníci zohrávajú významnú úlohu pri zabezpečovaní ochrany a primeranej starostlivosti o utečencov. Teoretická časť má za cieľ pojmovo a myšlienkovo uchopiť koncept problematiky postojov voči utečencom so zameraním na vyššie uvedenú špecifickú cieľovú skupinu. Teoretická časť tvorila poznatkovú, štatistickú a východiskovú bázu ku kvantitatívne orientovanému výskumu, ktorého primárnym cieľom bolo identifikovať postoje študentiek a študentov sociálnej práce voči utečencom a takisto zistiť prípadný vplyv vybraných demografických charakteristík k tomuto postoju. Metodologickým nástrojom bol dotazník vlastnej konštrukcie, ktorý mal podobu sémantického diferenciálu, čo je jedna zo štandardných metód na meranie postojov. Empirická časť bola rozdelená do troch etáp. V prvej etape bola realizovaná deskripcia sémantického diferenciálu a popísané signifikantné rozdiely vzhľadom na pohlavie, bydlisko, vierovyznanie a študijný odbor. Za účelom sprehľadnenia a zjednodušenia získaných dát bola v druhej etape výskumu realizovaná faktorová analýza, na základe ktorej boli identifikované tri faktory. V tretej etape bola realizovaná regresná analýza s cieľom zistenia vplyvu vybraných demografických charakteristík na postoje v kontexte troch získaných faktorov. Výsledky výskumu sú diskutované v záverečnej časti príspevku.

Klíčová slova:

utečenci, sociálna práca, postoje, študenti, migranti


m,l;;k

Podobné články

Akademické články Vnútorná a vonkajšia motivácia študentov Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre k štúdiu sociálnej práce
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace