Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Eva Mydlíková

Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny


Medailon autora:

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD., je docentkou na Trnavskej univerzite v Trnave, Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, na Katedre sociálnej práce. Odborne sa profiluje najmä do oblasti práce s rodinou v kríze a poradenstva.

Abstrakt:

V rokoch 2014–2016 výskumný tím pod vedením autorky príspevku analyzoval tri modely rodinnej terapie: Olsonov cirkumplexný model rodinného fungovania, McMasterský model fungovania rodiny a Beaversov systémový model fungovania rodiny. Cieľom výskumu bolo identifikovať kľúčové indikátory sociálnej dysfunkčnosti rodín používané pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany detí sociálnej kurately na Slovensku a porovnať ich s hlavnými ukazovateľmi fungovania rodín podľa vybraných modelov rodinnej terapie. Na základe obsahovej komparatívnej analýzy odborného textu sa spracovala interpretačná mriežka dimenzií rodiny a kľúčových indikátorov rizikovosti rodiny, ktoré jednotliví autori považujú za významné a ktoré signalizujú problémy, poruchy, dysfunkcie v rodine. Modely boli postavené na rôznych indikátoroch, avšak u všetkých troch sa našlo päť spoločných dimenzií: komunikácia, štruktúra rodiny, afekcia, konflikty, uspokojovanie potrieb. Formulácie uvedených dimenzií sa neskôr konfrontovali s výsledkami kvalitatívneho výskumu posudzovania sociálnej rizikovosti rodín pracovníkmi sociálnoprávnej ochrany. Cieľom príspevku je identifikovať indikátory dysfunkčnosti rodiny troch vybratých modelov rodinnej terapie, obsahovou a komparatívnou analýzou z nich abstrahovať spoločné dimenzie a ich indikátory a v diskusii ich polemicky implementovať do praxe posudzovania sociálnej rizikovosti rodín, evidovaných na odboroch sociálnoprávnej ochrany detí.

Klíčová slova:

model, rodinná terapia, fungovanie rodiny, porovnanie
Podobné články

Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
Akademické články The Czech Childcare Policy Model. The Principles, Goals and Functions of Early Childcare Services (0 to 6 years) in the Czech Republic within the Context of European Childcare Policy Goals
Akademické články Modely starostlivosti o zomierajúcich
Akademické články Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace