Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Katarína Šiňanská, Agnesa Kočišová

Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce


Medailon autora:

PhDr. Katarína Šiňanská, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na FF PU v Prešove. Rigoróznu skúšku v odbore Sociálna práca absolvovala na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. V roku 2012 úspešne ukončila doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa na vyučovanie predmetov zameraných na komunitný rozvoj a v tejto oblasti sociálnej práce aktívne pôsobí i v praxi.

PhDr. Agnesa Kočišová, PhD., vyštudovala odbor Andragogika na FF PU v Prešove; rigoróznu skúšku v odbore Sociálna práca absolvovala na FF UPJŠ v Košiciach (2009) a doktorandské štúdium v odbore Sociálna práca na FF PU v Prešove (2012). Ako odborná asistentka na KSP FF UPJŠ v Košiciach pôsobila od roku 2008. Je spoluautorkou troch monografií, troch vysokoškolských učebníc a niekoľkých štúdií; spoluriešiteľkou piatich vedeckovýskumných úloh (so zameraním napr. na psychologické determinanty zvládania onkologického ochorenia).

Abstrakt:

Príspevok vymedzuje onkologickú sociálnu prácu ako náročnú pomáhajúcu profesiu. Upozorňuje na výskyt negatívnych javov v práci sociálnych pracovníkov a vyzdvihuje možnosti prevencie. Autorky charakterizujú koncept starostlivosti o seba a pojednávajú o možnostiach predchádzania negatívnym javom. Výskum autorky zamerali na zisťovanie miery vykonávanej starostlivosti o seba v skupine sto respondentov – sociálnych pracovníkov, pracujúcich v rôznych typoch organizácií. Údaje boli získavané prostredníctvom validizovaného dotazníka, tzv. Dotazníka vykonávanej starostlivosti o seba, ktorý vychádza z pôvodného rovnomenného dotazníka od autora Lovaša (2015).

Klíčová slova:

pomáhajúce profesie, onkológia, sociálna práca, preventívne aktivity, starostlivosť o seba
Podobné články

Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace