Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Lucia Tóthová, Eva Žiaková

Neefektívne formy zvládania záťaže onkologicky chorých pacientov a pacientok


Medailon autora:

Mgr. Lucia Tóthová je internou doktorandkou na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Integratívna sociálna práca. Vo svojej vedeckovýskumnej práci sa zameriava na skúmanie rizikového správania u onkologických pacientov a pacientok ako klientov a klientok sociálnej práce.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., vyštudovala odbor Psychológia na FF UPJŠ v Košiciach, no v ďalšom svojom odbornom smerovaní pokračovala v odbore 3.1.14 sociálna práca. V súčasnosti pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne a v praxi sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti v rámci grantovej agentúry Vega zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Abstrakt:

Onkologická choroba sprevádza človeka oddávna, avšak jej rozmer si v súčasnosti nemožno nevšimnúť. Množstvo autorov upozorňuje na spoločné osobnostné charakteristiky onkologicky chorých pacientov a pacientok, ktoré predpokladajú zvýšené riziko vzniku onkologickej choroby. Na základe týchto spoločných čŕt sú onkologickí pacienti a pacientky označovaní ako „osobnosti typu C“. Rozhodujúce pre autorky je neadekvátne používanie tohto pojmu na vedeckom poli a jeho zamieňanie za pojem „správanie typu C“, resp. „C-systém zvládania“. Štúdia sa zameriava na analýzu uvedeného konceptu a hľadania štatisticky významných rozdielov vo využívaní neefektívnych stratégií zvládania onkologicky chorých pacientov a pacientok v kontexte vybraných sociálno- -demografických a zdravotných charakteristík. Poukazuje tiež na možnosti využitia sociálnej práce s touto skupinou klientov a klientok na základe výsledkov autorského výskumu.

Klíčová slova:

onkologická choroba, osobnosť typu C, C-systém zvládania, zvládanie záťaže
Podobné články

Akademické články Životná situácia rodiny s onkologicky chorým členom
Inspirace Na obcích II. a III. typu lze realizovat terénní sociální práci a není třeba tvrdit, že to nejde
Akademické články Skúsenosť s onkologickou chorobou ako faktor ovplyvňujúci postoj študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci
Akademické články Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v domovech pro seniory: příklady dobré praxe?
Inspirace O životě a díle nestorky československé sociální práce Marie Krakešové


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace