Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Tatiana Žiaková, Lenka Lukáčová

Syndróm vyhorenia u sociálnych pracovníkov v zariadení sociálnych služieb s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením na Slovensku


Medailon autora:

Mgr.Tatiana Žiaková, PhD., vyštudovala odbor Sociálna práca na Fakulte sociálnej práce a zdravia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V roku 2014 úspešne ukončila interné doktorandské štúdium v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. V súčasnej dobe pracuje ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa v súčasnosti venuje vedeckovýskumnej činnosti zameranej na sociálne a osobnostné charakteristiky onkologických pacientov a pacientok ako jeden z najvýznamnejších faktorov socioterapie s touto skupinou klientov a klientok.

Mgr. Lenka Lukáčová vyštudovala odbor Sociálna práca na FF UPJŠ v Košiciach. Od roku 2015 študuje ako interná doktorandka v odbore Integratívna sociálna práca na Katedre sociálnej práce FF UPJŠ v Košiciach. Výskumne sa doposiaľ venovala tematike syndrómu vyhorenia a rozvoju komunikačných spôsobilostí v pomáhajúcich profesiách. 

Abstrakt:

Príspevok ponúka v teoretickej rovine analýzu základných pojmov syndrómu vyhorenia. Empirická časť výsledkov autorského výskumu ponúka zistenia týkajúce sa problematiky syndrómu vyhorenia u sociálnych pracovníkov a pracovníčok pracujúcich s ľuďmi s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku. Z výsledných zistení vyplýva, že sociálni pracovníci, ktorí v rámci výkonu svojej práce prichádzajú denne do kontaktu s vyšším počtom klientov s mentálnym znevýhodnením v zariadeniach dlhodobej rezidenčnej starostlivosti, sú viac ohrození syndrómom vyhorenia.

Klíčová slova:

sociálny pracovník, sociálne služby, mentálne znevýhodnenie, syndróm vyhorenia
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Supervízia, syndróm vyhorenia, etický kódex supervízie a mnoho ďalšieho
Akademické články Supervize jako nástroj v prevenci syndromu vyhoření
Akademické články Formální podpora rodičů s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků
Fakta, dokumenty, legislativa Revízia slovenského etického kódexu
Akademické články Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky, motivácia alebo neznalosť


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace