Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Referent/ka pro SPOD - Ostrava

Druh: nabízím práci

Popis:

Ředitel Moravskoslezského krajského úřadu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa Referent/ka pro sociálně-právní ochranu dětí - Odbor sociálních věcí (Funkční náplň)


Zařazení: Úředník - požadavek na prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů do 18 měsíců od vzniku pracovního poměru.
Platové zařazení: 11. platová třída (16 750,00 Kč - 25 190,00 Kč podle délky uznané praxe) v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; možnost postupného přiznání osobního příplatku – dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Místo výkonu práce: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad v Ostravě.

Požadované vzdělání: VŠ mag. – zaměření se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
Předpoklady: Dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky: Dobrá znalost práce na PC (MS Office, Internet), řidičský průkaz skupiny B k řízení referentského motorového vozidla při pracovních cestách. Praxe minimálně 1 rok při poskytování nebo organizování sociálně-právní ochrany dětí anebo poskytování nebo organizování sociálních služeb zaměřených na rodinu a děti výhodou.

Požadované doklady:
a) Profesní životopis se zaměřením na popis vykonávaných činností,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
d) osobní dotazník.

Předpokládaný nástup: Po ukončení výběrového řízení dle dohody.

Přihláška musí obsahovat: Přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis. Spolu s požadovanými doklady je možné doložit i pracovní posudek vydaný posledním zaměstnavatelem, má-li jej uchazeč k dispozici. (doložení pracovního posudku je nepovinné)

Přihlášku a výše uvedené materiály doručte na podatelnu krajského úřadu do 21. 12. 2012 na adresu: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD, odbor kancelář ředitele krajského úřadu, oddělení personální, 28. října 117, 702 18 Ostrava v zalepené obálce s označením VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - neotvírat, s uvedením adresy podavatele. Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny.


Vyhotovil: odbor kancelář ředitele krajského úřadu

PaedDr. Jaroslav Soural, CSc., v. r., ředitel krajského úřadu

Bližší informace: Mgr. Dagmar Onderková, A 237, t. č. 595 622 674 dagmar.onderkova@kr-moravskoslezsky.cz


Kontaktní e-mail: dagmar.onderkova@kr-moravskoslezsky.cz
Další informace: http://verejna-sprava.kr-moravskoslezsky.cz/ud_mista.html?c=1072
Datum zveřejnění: 9.12.2012

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace