Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Externí posuzovatel v programu FNNO

Druh: nabízím práci

Popis:
NROS a Nadace Partnerství jako zprostředkující subjekt vyhlašují Výzvu k podávání žádostí o zařazení do databáze externích posuzovatelů programu „Fond pro nestátní neziskové organizace“ (FNNO), financovaného z EHP fondů 2009-2014. V souvislosti s plánovaným vyhlášením první grantové výzvy vyzýváme potenciální posuzovatele, kteří splňují stanovené požadavky na externího posuzovatele programu FNNO (viz níže), k registraci v databázi externích posuzovatelů.
 
Externí posuzovatelé budou mít za úkol vypracovat nezávislé posudky k žádostem o poskytnutí grantu. Každá žádost je posuzována dvěma externími posuzovateli na základě jejich kvalifikace a orientace v oboru. Posudek je podkladem pro hodnocení žádostí Hodnoticí komisí. Na posuzovatele se vztahují podmínky politiky konfliktu zájmů. Každý posuzovatel podepíše Prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti.
 
Zájemci se mohou hlásit celkem do šesti různých programových oblastí: 
I.a) Ochrana lidských práv a multikulturalismus
I.b) Genderová rovnost
I.c) Posilování občanské společnosti, mechanismů demokracie a transparentnosti
II. Děti a mládež v ohrožení
III. Sociální inkluze
IV. Ochrana životního prostředí a klimatické změny 
 
Potenciální posuzovatelé se mohou do databáze externích posuzovatelů FNNO zaregistrovat pouze v případě, že splňují níže uvedené požadavky:
 
Obecná kvalifikační kritéria:
znalost českého jazyka,
způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost,
nestrannost a důvěryhodnost
 
Odborné předpoklady způsobilosti pro posuzovatele věcné kvality žádostí:
praxe v oblasti projektového/programového řízení,
minimální pětiletá relevantní praxe ve zvolené prioritní oblasti programu FNNO,
znalosti a zkušenosti s posuzováním žádostí do strukturálních fondů a dotačních titulů,
zkušenosti s neziskovým sektorem,
externí posuzovatel se nesmí sám nebo jako pracovník neziskové organizace podílet na přípravě a zpracování žádostí v programu FNNO, pro který zajišťuje hodnocení kvality projektových žádostí
 
Zájemci, kteří splní tato kritéria, budou zařazeni do databáze, ze které bude vybrán určitý počet (dle množství obdržených projektových žádostí v rámci 1. výzvy programu FNNO) budoucích externích posuzovatelů. Vybraní zájemci následně projdou školením, kde se seznámí s metodikou hodnocení žádostí o grant v rámci programu FNNO. Školení proběhne v lednu 2014.
 
Hodnocení kvality projektových žádostí bude probíhat od února 2014 do března 2014. 
 
Práce externích posuzovatelů je honorována. Finanční odměna bude s posuzovatelem sjednána předem a bude stanovena dle počtu odevzdaných hodnocení.
 
Registrace:
Zájemci, kteří splňují výše uvedené požadavky pro hodnocení projektů FNNO v rámci vypisované výzvy, se mohou registrovat do databáze externích posuzovatelů FNNO zasláním níže uvedených dokumentů:
Přihlášky - podepsané přihlášky k registraci do databáze externích posuzovatelů,
CV- profesního životopisu,
Prohlášení - podepsaného prohlášení o nestrannosti a zachování mlčenlivosti.Tyto dokumenty jsou ke stažení na http://www.fondnno.cz/novinky/novinky/vyzva-pro-externi-posuzovatele-fnno/
 
Výše uvedené dokumenty v písemné podobě zašlete v obálce označené nápisem VÝZVA EXTERNÍM POSUZOVATELŮM FNNO na adresu: 
pro prioritní oblast - Ia), Ib), Ic), II a III: NROS, Na Václavce 1135/9, 1500 00 Praha 5; 
pro prioritní oblast IV: Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno.
 
Zároveň s písemnými verzemi žadatel odešle elektronicky Přihlášku k registraci do databáze externích posuzovatelů a profesní životopis na e-mailovou adresu info@fondnno.cz (pro prioritní oblast Ia), Ib), Ic), II a III) a granty@nap.cz (pro prioritní oblast IV) s uvedením předmětu VÝZVA EXTERNÍM POSUZOVATELŮM FNNO. Termín doručení elektronické i písemné verze Žádosti o registraci včetně příloh je do 9. prosince 2013.


Kontaktní e-mail: info@fondnno.cz
Další informace: http://www.fondnno.cz
Datum zveřejnění: 2.12.2013

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace