Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

2/2019

Vzdělávání v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Březen / March 2019

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2018.
  • Zpětnou vazbu editora na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2018.
  • Akademické texty můžete posílat do 1. září 2018.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2019.
  • Číslo vyjde 31. března 2019.

Anotace čísla

Takmer po šestnástich rokoch sa stáva témou nášho časopisu vzdelávanie v sociálnej práci. V tejto súvislosti si možno mnohí kladieme otázku či to nie je príliš neskoro, či nebolo potrebné venovať sa vzdelávaniu v sociálnej práci intenzívnejšie v oboch našich republikách a to najmä z toho dôvodu, že vydavateľom je Asociace vzdelávatelu v sociální práci v Českej republike, ktorá významne spolupracuje s Asociáciou vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku práve pri tvorbe tém a tematických zameraní časopisu. Je teda otázkou, či by takáto diskusia nemala byť intenzívnejšia a najmä viac frekventovaná.

Na druhej strane nie je možné prehliadať intenzívne diskusie, ktoré prebiehajú najmä v akademickom prostredí jednak k obsahu samotného vzdelávania a najmä ku kvalite vzdelávania v odbore sociálna práca. Je pravdou, že obsah vzdelávania je definovaný určitým štandardom, ktorý sleduje najmä akreditačná komisia, ako poradný orgán vlády na Slovensku a v Českej republike najnovšie Národní akreditační agentúra. Proces zmeny obsahu študijného odboru je najmä na Slovensku pomerne zložitý, pretože musí rešpektovať doteraz platný opis študijného odboru sociálna práca platný z roku 2003. Od tohto obdobia nebolo možné prakticky a flexibilne reagovať na niektoré zmeny v ponímaní sociálnej práce, najmä s rešpektovaním nových trendov vo vymedzení sociálnej práce aj samotnou Medzinárodnou asociáciou škôl sociálnej práce a Medzinárodnou federáciou sociálnych pracovníkov, ktorá upozorňuje v svojom obsahu najmä na podporu sociálnej zmeny, sociálnej súdržnosti a dodržiavanie práv a slobôd ľudí. Je otázkou či nie je najvyšší čas reagovať aj v tejto súvislosti na zmenu v obsahu vzdelávania v sociálnej práci zameranej najmä na sociálnu pomoc a či teda viac sa neorientovať aj na oblasti vymedzené v definícii sociálnej práce z roku 2014 a priority Globálnych štandardov vzdelávania (IASSW, 2004).           

Predpokladáme, že v tomto čísle by najmä z pohľadu vzdelávateľov mohla zarezonovať diskusia k nevyhnutnej inovácii obsahu vzdelávania v odbore sociálna práca. V tomto prípade by však bolo potrebné rešpektovať aj potreby praxe a praktického výkonu sociálnej práce, čo nie je možné bez intenzívnej komunikácie s relevantnými subjektmi, ktoré zabezpečujú výkon činnosti sociálnych pracovníkov.

Otázkou je, či vzdelávatelia dostatočne reflektujú odkazy absolventov štúdia vo vzťahu k obsahu, procesu vzdelávania alebo výkonu praxe počas, ale aj po ukončení vysokoškolského štúdia. Vhodné by bolo aj z tohto dôvodu prezentovať výskum, ktorý by poukázal na potreby praxe s cieľom implementovať prípadné požiadavky do obsahu vzdelávacích programov.

Je možné predpokladať, že pripravované číslo časopisu vytvorí priestor aj pre seriózne diskusie, ktoré súvisia s  úrovňou vzdelávania v odbore sociálna práca a s vysokým počtom absolventov sociálnej práce najmä na Slovensku.

Na druhej strane by mohol časopis poskytnúť priestor aj špecifikám vo vzdelávaní na vyšších odborných školách sociálnej práce v Českej republike. Aké je ukotvenie tejto formy v systéme vzdelávania sociálnych pracovníkov v kontexte zákona o vysokých školách a praktického uplatnenia absolventov vyšších odborných škôl sociálnej práce?         

Pomerne málo je frekventovaná téma ďalšieho vzdelávania sociálnych pracovníkov, ich odborná graduácia často vyznieva po ukončení vysokoškolského štúdia ako nesystémová a nekoncepčná. Viac pozornosti by sa v tejto súvislosti malo venovať aj teoretickým konceptom vzdelávania a špecializačnému vzdelávaniu.

Otázok do diskusie a tvorivých podnetov pre skvalitnenie vzdelávania v odbore sociálna práca je dostatok. Predpokladáme, že odborníci z praxe ale aj z akademického prostredia budú na tieto otázky hľadať odpovede.

  Prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD.,
editor čísla

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace