Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

6/2019

Lidé v ohrožení

stáhnout obsah v PDFstáhnou obsah

stáhnout číslo v PDFstáhnou ukázku

objednat

zpět na přehled čísel

obálka čísla
 • Abstrakty textů můžete posílat do 10. října 2018.
 • Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 30. listopadu 2018.
 • Akademické texty můžete posílat do 5. června 2019.
 • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 9. listopadu 2019.

Anotace 

Pojem „lidé v ohrožení“ vztahujeme ke konceptu rizika, který je v sociální práci přítomen od počátků její institucionalizace. V současnosti je pojetí rizika redefinováno v kontextu pozdně moderní společnosti.  

Problematika rizika je v sociální práci velmi rozšířené. Týká se nejen lidského chování, ale také environmentálních otázek, profesních hodnot a různých organizačních systémů, které se neustále vzájemně ovlivňují.

Poměrně časté téma odborných článků je posouzení rizik a diskuze o etických rozhodnutích v praxi sociální práce.   Často je v souvislosti s konceptem rizik diskutován i koncept potřeb, protože nenaplněné potřeby někdy vedou k ohrožení lidí. V praxi sociální práce může být riziko vnímáno i v souvislosti s právem na minimální úroveň poskytování například: čisté vody; dostatečné výživy; přiměřené ochrany a bydlení; pracovního prostředí, které není nebezpečné; odpovídající zdravotní péče; bezpečí v dětství; významných primárních vztahů; fyzické bezpečnosti; přiměřeného vzdělání; správné kontroly porodnosti a bezpečného porodu. Z tohoto důvodu se sociální pracovníci obvykle zaměřují na řízení rizik prostřednictvím opatření k jejich snížení a na minimalizaci škod tím, že dělají kritické a reflexivní posouzení a rozhodování.

Jak je zřejmé z literatury i z praxe, profesionální přístup k riziku v oboru sociální práce se jen pomalu vynořuje z výzkumu založeného na důkazech. Je velkou příležitostí a výzvou se nyní pokusit o integraci užitečných myšlenek z různých oblastí jako jsou zdravotní vědy, (mezi)národní právo, humanitární a rozvojové studie, uprchlické a migrační studie, organizační a environmentální psychologie a sociologie. Takovýto krok lze využít k hlubšímu porozumění "rizikovosti" jako konceptu, ale i pro identifikaci nástrojů sloužících k vyhodnocení "ohrožených osob", se kterými pak sociální pracovník bude pracovat na profesionální úrovni. Obecné chápání pojmů jako "riziko" a "posouzení" je pro sociální pracovníky klíčové k tomu, aby poskytovali účinné služby ve svém vlastním prostředí a aby sdíleli společné chápání, když spolupracují s dalšími odborníky. Zatímco každý sociální pracovník naplňuje poslání organizace, ve které pracuje, je pro něj důležitá úzká spolupráce s dalšími odborníky, která přináší do každé situace důležité informace a / nebo nové perspektivy. Práce s rizikem znamená vyvážení práv a odpovědností vůči jednotlivci, společnosti a organizaci. V rámci naplňování takové míry odpovědnosti by sociální pracovníci spolu s uživateli služeb a kolegy měli mít vytvořené podmínky pro zachování bezpečí.

Pojem rizika a proměny jeho konceptu zejména ve vztahu k tzv. rizikovým skupinám je diskutován nejen v zahraničí, ale i v praxi a výzkumu sociální práce v česko-slovenském kontextu. Pravidelně jsou publikovány i na stránkách tohoto časopisu studie vztahující se k analýze a/nebo reakcím sociální práce na životní situaci různých skupin. Zvlášť závažným tématem je zadlužení.  V obou státech se postupně reformují jednotlivé části systému sociální ochrany.  V centru pozornosti je ještě stále systém důchodového pojištění. Stále více se ale reformují i systémy péče, zejména systém sociálních služeb, péče o ohrožené dítě/rodinu nebo péče o duševní zdraví.

Vítáme teoretické i empirické příspěvky, které se nezaměřují jenom na analýzu „ohrožení“ nebo sociálních rizik, či sociálně politických opatření, ale zejména ty, které nabízí reakci/řešení a reflexi samotné profese sociální práce. Téma čísla je mimořádně široké. Uvítali bychom ale příspěvky zaměřené na výše uvedené aktuální reformované systémy péče, nebo reflektující téma inkluze, prevence nebo vliv sociálních médií.

Další možná témata

Vítáme širokou škálu poznatků a pohledů na rizika v současné sociální práci v česko-slovenském kontextu:

 • péče o děti (např. chudoba, násilí, školní sociální práce, práce s rodinami, děti se speciálními potřebami
 • práce se inkluzí ve vzdělávání, zdravotnictví atd.
 • reflexe role médií a významných případů sociální práce
 • sociální politika a rozvoj sociálního státu od vstupu do EU
 • "riziko" v reformách sociální práce jako profese a nástroje vzdělávání
 • hodnocení rizik a potřeb v sociálních službách
 • případové studie založené na reflexi: sociální práce s uprchlíky a přistěhovalci, integrace Romů…
 • "sociální pracovníci jako ti, co jsou v ohrožení": psychosociální pohoda, vyhoření, rizika mezinárodní sociální práce a jejich dopad na zdraví sociálních pracovníků atd.
Tatiana Matulayová
editorka čísla
 

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace