Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

5/2019

Expertní a participativní přístup

stáhnout obsah v PDFstáhnou obsah

stáhnout číslo v PDFstáhnou ukázku

objednat

zpět na přehled čísel

obálka čísla
  • Abstrakty textů můžete posílat do 21. srpna 2018.
  • Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 25. září 2018.
  • Akademické texty můžete posílat do 4. března 2019.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 7. srpna 2019

Anotace

Expert je člověk znalý věci. Ten, kdo do toho vidí lépe než ostatní. Jeho vhled mu v očích méně znalých, laiků skýtá oprávnění popsat situaci, pojmenovat problém, najít řešení a dávat ostatním instrukce, jak postupovat. Otázka je: „Kdo je expert?“ „Je expertem pomáhající nebo příjemce pomoci?“

Podle expertního přístupu je expertem specialista, který je vyškolen a zaměstnán, aby určitý typ situací nebo problémů znal a řešil lépe než ostatní. Expert pomáhá klientům a jeho klienti jsou laici. Jsou méně znalí, a proto jim rozum velí, vyčkat na expertovo posouzení a přijímat jeho instrukce. Klientům se občas pozice laika nelíbí, ale i tak vědí, že se sluší vyčkat na expertovo posouzení a přijímat jeho instrukce.

Z hlediska participativního přístupu je expertem pomáhající i klient. Jeden i druhý přispívá svým dílem k popisu situace, pojmenování problému, hledání řešení a formulování instrukcí, jak postupovat. Pomáhající je znalec školený v problematice, kterou klient řeší, a navíc chce a dovede usnadňovat vzájemné propojování svých poznatků s úsudků s poznatky a úsudky druhého experta – klienta. Klient je expert na svůj život a na svou situaci. Jeho znalost je možná omezena jeho osobními předpoklady a osobní zkušeností, ale to je znalost, toho, kdo mu pomáhá, taky. Stoupenci tohoto pohledu považují příjemce pomoci za „klienta“ v uvozovkách.

Jiní se ale zdráhají uznat představu, že být expertem na pomáhání ve složitých situacích je totéž co být „expertem“ na vlastní praktickou životní situaci. Chápou to tak, že expertní přístup je založen na systematické analytické znalosti, která byla vytvořena podle plánovaných a vědomě kontrolovaných metod. Klient je participující laik, který bere v úvahu přirozenou osobní zkušenost a praktické zakotvení v běžných životních situacích. Jejich vědění o situaci má z tohoto hlediska odlišnou povahu, protože vzniká odlišným způsobem a obsah jejich vědění se liší.

Pokud přijmeme předpoklad, že vědění experta a „experta“ se liší, protože vědění experta je systematické, kdežto vědění „experta“ je útržkovité, protože není promyšleně uspořádané, vzniká řada otázek? Znamená to, že systematické vědění experta je pro řešení situace důležitější, protože umožňuje vidět širší souvislosti? Nebo je důležitější útržkovité vědění „experta“, protože je zasvěceno do unikátních detailů života v dané situaci? Nebo je to tak, že teprve propojením systematického vědění experta a útržkovitého vědění „experta“, vzniká obraz situace, který umožňuje adekvátní rozhodnutí? Znamená to, že se expertovi díky jeho systematickému vědění daří, na rozdíl o „experta“, tlumit vliv osobních předpokladů na poznávání situace a rozhodování o jejím řešení? Nebo je to tak, že jsou oba omezení jinými osobními předpoklady, na které může ten druhý svým věděním upozornit? Je vědění některého z nich klíčové či užitečnější nebo se potřebují navzájem?

Oba přístupy a jejich kombinace se v sociální práci uplatňují v poradenském nebo v komunitním kontextu. Např. v rámci spolupráce sociální pracovnice Úřadu práce a žadatele o příspěvek na péči. Anebo v rámci spolupráce mezi koordinátorem komunitního plánování, týmem analytiků, poskytovateli sociálních služeb, sdružením neformálních pečujících a zástupci lidí, kteří žijí v domácím prostředí a dlouhodobě vyžadují trvalou péči. Otázka je, zda sociální pracovníci v těchto a podobných situacích uplatňují analyticky systematické nebo útržkovitě neuspořádané vědění a k čemu to vede?

Mezi oběma přístupy existují jejich kombinace. Namátkou: Expert naslouchá úsudku klienta, ale závěry činí sám. Nebo: Pomáhající a příjemce pomoci skládají společně obraz situace, ale pomáhající nakonec nechá na expertovi na svůj život, aby vyslovil závěrečný úsudek. Atd. Atp.

Je zajímavé tyto kombinace v praxi odhalovat a popisovat, poukazovat na přínosy a výhody nebo na rizika a nesnáze jejich využívání. V čísle 5/2019 bychom rádi čtenářům nabídli více nebo méně systematické popisy příkladů využití různých kombinací expertního a participativního přístupu v sociální práci.

Pozornost autorů a čtenářů bychom také rádi přivedli k otázce: Z jakých perspektiv a jak nahlížejí badatelé, analytici a sociální pracovníci v praxi vztah mezi expertním a participativním přístupem? Chápou je jako dva způsoby pomoci, které se hodí pro řešení odlišných typů problémů nebo situací? Chápou je jako konkurenční přístupy, z nichž jeden je z nějakých důvodů žádoucí a druhé nežádoucí? Domnívají se, že účinnou cestou k řešení problémů klientů je expertní a participativní přístup propojovat? A pokud ano, tak proč a v jakých situacích? Je pro někoho volba mezi expertním a participativním přístupem dilematem?

Vyzýváme autory, aby se k těmto otázkám vyslovili prostřednictvím svých statí nebo publicistických článků. Rozdílné odpovědi by vytvořily rámec pro další diskusi, které je podle nás třeba, protože expertní přístup je zažitý, a přitom vyvolává námitky, a protože participativní přístup se jeví jako slibný, je vnímán jako slibný, u některých lidí vyvolává velká očekávání, ale u jiných stále budí rozpaky.

Libor Musil, Jiří Winkler,
editoři čísla

Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace