Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

5/2020

Síťování v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Září / September 2020

zpět na ediční plán

obálka čísla
 • Akademické texty můžete posílat do 4. února 2020.
 • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 7. srpna 2020.

Anotace

Zvažujeme-li povahu problémů, k jejichž řešení má sociální práce přispět, objevíme obrovský, mlhavý a nejednoznačně ohraničený prostor nezvládaných lidských obtíží. Toto, řekněme, pole sociální práce se rozprostírá mezi občanem a státem, mezi jednotlivcem a společností, mezi začleňováním a vylučováním, mezi rozvojem a tradicí. Na tomto poli se sociální pracovnice a pracovníci denně snaží o 1) posílení jednotlivců při zvládání životních obtíží, 2) upravení obtíže způsobujících životních podmínek a sociálních struktur a 3) optimalizaci vzájemně přijatelných vztahů či interakcí mezi jednotlivci a představiteli sociálních struktur (úředníky státní a obecní správy, zaměstnavateli, zdravotnickým či pedagogickým personálem, bezpečnostními složkami státu či obcí atd.).

Podle Mezinárodní federace sociálních pracovníků mají sociální pracovnice a pracovníci na tomto poli směřovat k rozvoji společnosti, k soudržnosti mezi lidmi a k dennímu naplňování lidských práv. Při balancování mezi občanem a státem, mezi jednotlivcem a společností, mezi začleňováním a vylučováním, mezi rozvojem a tradicí jsou nuceni se ptát: Čí potřeby je nutné uspokojovat? Jakým rizikům je třeba předcházet? Čí práva nemají být porušována? Jaký rozvoj je žádoucí? Jak dosáhnout soudržné společnosti a současně naplnit práva jednotlivce? Tyto a řada podobných otázek naznačují, jak komplexní jsou problémy, před kterými sociální pracovnice a pracovníci stojí.

S ohledem na naznačenou komplexnost problémů se lze domnívat, že sociální pracovnice a pracovníci jako jednotlivci a ani sociální práce jako specifický obor si sami neporadí. Pro zvládnutí komplexních společenských problémů  je žádoucí funkční spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami i jednotlivci. Z tohoto důvodu se domnívám, že problematika síťování je jedním ze zásadních témat, které je podstatné (nejen) v sociální práci diskutovat a rozvíjet.

Síťování lze chápat jako osobitou činnost, při níž dochází k funkčnímu propojování mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci, a to za účelem vytvoření různě ustálených sítí, které jsou schopny:

 • produkovat specifické poznatky o povaze sociální reality s cílem využití těchto interdisciplinárních poznatků tvůrci sociálních politik, sociálních pracovníků, jiných pomáhajících odborníků a lidmi s obtížemi (síťování v oblasti vědy);
 • produkovat specificky připravené odborníky, jejichž interdisciplinární znalosti a schopnosti mohou přispět k ustavování funkční spolupráce aktérů při řešení komplexních problémů (síťování v oblasti vzdělávání);
 • produkovat specifické přístupy, metody a činnosti, jejichž interdisciplinární provázanost může přispět k řešení výše naznačených komplexních problémů (síťování v oblasti praxe).

V čísle 5/2020, které se zaměřuje na problematiku síťování v sociální práci, je kladen důraz na všechny tři oblasti síťování (věda, vzdělávání a praxe). Vítáme teoretické, metodologické i empirické texty, které mají ambice rozvíjet odbornou diskusi na téma funkčního propojování či ustavování spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci za účelem řešení komplexních problémů na výše naznačeném poli sociální práce.

Věřím, že pozornost autorek a autorů upoutají některé z následujících otázek:

 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření funkčních vazeb mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci? Jaká je realita funkční spolupráce na poli sociální práce? Jaké jsou představy aktérů o povaze spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci? Jaké faktory ovlivňují utváření funkčních vazeb mezi aktéry na poli sociální práce?
 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření funkčních vazeb mezi vědou, vzděláváním a praxí na poli sociální práce? Jaké faktory ovlivňují funkční spolupráci? Jaká je realita spolupráce mezi vědou, vzděláváním a praxí?
 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření interdisciplinárních přístupů, metod a činností, které mohou přispět k řešení nezvládaných lidských obtíží na poli sociální práce?
 • Jaké existují metody utváření funkčních vazeb mezi subjekty? Jak lze tyto metody prakticky využít sociálními pracovnicemi a pracovníky na poli sociální práce v ČR? K čemu mohou být využity, s jakými náklady a jakými riziky?
 • Jaké existují výzkumné metody pro analýzu vazeb mezi subjekty? Jak lze tyto metody využít v oblasti bádání na poli sociální práce? Jaké poznatky tyto metody produkují a jak mohou být využity tvůrci sociálních politik, sociálními pracovníky, jinými odborníky či lidmi s obtížemi?
 • Jaké existují metody interdisciplinárního vzdělávání pomáhajících odborníků? Jak lze tyto metody využít v podmínkách ČR? Jak takto připravení odborníci mohou přispět k ustavování funkční spolupráce mezi aktéry při řešení nezvládaných lidských obtíží na poli sociální práce?

Odpovědi na výše uvedené (a podobné) otázky budou tvořit obsah čísla 5/2020. Do 4. února 2020 lze redakci zasílat teoretické, metodologické a empirické články (akademické statě), v nichž jsou diskutována v otázkách výše naznačená témata.

Vedle standardních nároků na akademický článek musí text obsahovat i aplikační dimenzi, v níž autor objasňuje relevanci svých zjištění v kontextu sociální práce. Pro naplnění tohoto požadavku lze využít a rozvést teze, které jsou obsaženy v prvních třech odstavcích předkládané anotace.

Roman Baláž,

editor čísla

 

 

Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace