Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

5/2020

Síťování v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Září / September 2020

zpět na ediční plán

obálka čísla
 • Akademické texty můžete posílat do 4. února 2020.
 • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 7. srpna 2020.

Anotace

Zvažujeme-li povahu problémů, k jejichž řešení má sociální práce přispět, objevíme obrovský, mlhavý a nejednoznačně ohraničený prostor nezvládaných lidských obtíží. Toto, řekněme, pole sociální práce se rozprostírá mezi občanem a státem, mezi jednotlivcem a společností, mezi začleňováním a vylučováním, mezi rozvojem a tradicí. Na tomto poli se sociální pracovnice a pracovníci denně snaží o 1) posílení jednotlivců při zvládání životních obtíží, 2) upravení obtíže způsobujících životních podmínek a sociálních struktur a 3) optimalizaci vzájemně přijatelných vztahů či interakcí mezi jednotlivci a představiteli sociálních struktur (úředníky státní a obecní správy, zaměstnavateli, zdravotnickým či pedagogickým personálem, bezpečnostními složkami státu či obcí atd.).

Podle Mezinárodní federace sociálních pracovníků mají sociální pracovnice a pracovníci na tomto poli směřovat k rozvoji společnosti, k soudržnosti mezi lidmi a k dennímu naplňování lidských práv. Při balancování mezi občanem a státem, mezi jednotlivcem a společností, mezi začleňováním a vylučováním, mezi rozvojem a tradicí jsou nuceni se ptát: Čí potřeby je nutné uspokojovat? Jakým rizikům je třeba předcházet? Čí práva nemají být porušována? Jaký rozvoj je žádoucí? Jak dosáhnout soudržné společnosti a současně naplnit práva jednotlivce? Tyto a řada podobných otázek naznačují, jak komplexní jsou problémy, před kterými sociální pracovnice a pracovníci stojí.

S ohledem na naznačenou komplexnost problémů se lze domnívat, že sociální pracovnice a pracovníci jako jednotlivci a ani sociální práce jako specifický obor si sami neporadí. Pro zvládnutí komplexních společenských problémů  je žádoucí funkční spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami i jednotlivci. Z tohoto důvodu se domnívám, že problematika síťování je jedním ze zásadních témat, které je podstatné (nejen) v sociální práci diskutovat a rozvíjet.

Síťování lze chápat jako osobitou činnost, při níž dochází k funkčnímu propojování mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci, a to za účelem vytvoření různě ustálených sítí, které jsou schopny:

 • produkovat specifické poznatky o povaze sociální reality s cílem využití těchto interdisciplinárních poznatků tvůrci sociálních politik, sociálních pracovníků, jiných pomáhajících odborníků a lidmi s obtížemi (síťování v oblasti vědy);
 • produkovat specificky připravené odborníky, jejichž interdisciplinární znalosti a schopnosti mohou přispět k ustavování funkční spolupráce aktérů při řešení komplexních problémů (síťování v oblasti vzdělávání);
 • produkovat specifické přístupy, metody a činnosti, jejichž interdisciplinární provázanost může přispět k řešení výše naznačených komplexních problémů (síťování v oblasti praxe).

V čísle 5/2020, které se zaměřuje na problematiku síťování v sociální práci, je kladen důraz na všechny tři oblasti síťování (věda, vzdělávání a praxe). Vítáme teoretické, metodologické i empirické texty, které mají ambice rozvíjet odbornou diskusi na téma funkčního propojování či ustavování spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci za účelem řešení komplexních problémů na výše naznačeném poli sociální práce.

Věřím, že pozornost autorek a autorů upoutají některé z následujících otázek:

 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření funkčních vazeb mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci? Jaká je realita funkční spolupráce na poli sociální práce? Jaké jsou představy aktérů o povaze spolupráce mezi obory, profesemi, skupinami a jednotlivci? Jaké faktory ovlivňují utváření funkčních vazeb mezi aktéry na poli sociální práce?
 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření funkčních vazeb mezi vědou, vzděláváním a praxí na poli sociální práce? Jaké faktory ovlivňují funkční spolupráci? Jaká je realita spolupráce mezi vědou, vzděláváním a praxí?
 • Z jakých perspektiv lze nahlížet utváření interdisciplinárních přístupů, metod a činností, které mohou přispět k řešení nezvládaných lidských obtíží na poli sociální práce?
 • Jaké existují metody utváření funkčních vazeb mezi subjekty? Jak lze tyto metody prakticky využít sociálními pracovnicemi a pracovníky na poli sociální práce v ČR? K čemu mohou být využity, s jakými náklady a jakými riziky?
 • Jaké existují výzkumné metody pro analýzu vazeb mezi subjekty? Jak lze tyto metody využít v oblasti bádání na poli sociální práce? Jaké poznatky tyto metody produkují a jak mohou být využity tvůrci sociálních politik, sociálními pracovníky, jinými odborníky či lidmi s obtížemi?
 • Jaké existují metody interdisciplinárního vzdělávání pomáhajících odborníků? Jak lze tyto metody využít v podmínkách ČR? Jak takto připravení odborníci mohou přispět k ustavování funkční spolupráce mezi aktéry při řešení nezvládaných lidských obtíží na poli sociální práce?

Odpovědi na výše uvedené (a podobné) otázky budou tvořit obsah čísla 5/2020. Do 4. února 2020 lze redakci zasílat teoretické, metodologické a empirické články (akademické statě), v nichž jsou diskutována v otázkách výše naznačená témata.

Vedle standardních nároků na akademický článek musí text obsahovat i aplikační dimenzi, v níž autor objasňuje relevanci svých zjištění v kontextu sociální práce. Pro naplnění tohoto požadavku lze využít a rozvést teze, které jsou obsaženy v prvních třech odstavcích předkládané anotace.

Roman Baláž,

editor čísla

 

 

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace