Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

Do publikačního řízení průběžně přijímáme akademické články i mimo níže uvedená témata.

2/2021

Raná péče a sociální práce

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Březen 2021

zpět na ediční plán

obálka čísla

 

Akademické texty můžete posílat do 31. července 2020 na akademik@socialniprace.cz
Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 28. února 2021 na publicistika@socialniprace.cz


Raná péče a sociální práce / Včasná intervencia a sociálna práca

Raná péče / Včasná intervencia  je sociálna služba určená na podporu rodín s deťmi do siedmeho roku veku, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia. Služba je  poskytovaná najmä terénnou formou, ktorá je doplnená aj o ambulantnú formu.

Čerpá zo širokého spektra disciplín zameraných na problematiku detského vývoja,  rodinného systému, vzdelávania, zdravotnej starostlivosti, ekonómie, sociálnej politiky a filozofie. Kľúčovými koncepčnými pojmami sú prevencia, transdisciplinarita, zameranie na rodinu, využiteľnosť zdrojov.

 Úspešnosť včasnej intervencie je podmienená zabezpečením piatich podmienok:

  • Prístupnosť ‒ služby včasnej intervencie by mali byť plánované systémovo na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni tak, aby zahŕňali v sebe služby zdravotné, sociálne a vzdelávacie. Rovnako dôležitá je aj dostupnosť informácií. Tie by mali byť presné, zrozumiteľné a pravdivé.
  • Blízkosťslužby by mali byť koncipované tak aby boli blízko rodinám nielen geograficky, ale aby zohľadňovali ich individuálne potreby.
  • Finančná dostupnosť ‒ odberateľmi služieb včasnej intervencie by mali byť všetky rodiny s deťmi, ktoré takéto služby potrebujú, bez ohľadu na ich sociálno- ekonomické podmienky.
  • Interdisciplinaritaza rovnocenného člena tímu musí byť považovaná aj rodina dieťaťa. Tá spolurozhoduje o intervenčných plánoch a postupoch, zúčastňuje sa odborných príprav
  • Rozmanitosťaktivity všetkých sektorov zapojených do včasnej intervencie by mali byť koordinované, či už ide o včasnú diagnostiku, intervenčné postupy, poradenstvo, monitorovanie, kontrola a pod.

V súčasnosti sa agenda včasnej intervencie pohybuje od poskytovania služieb po vedeckú reflexiu. Výskumy v tejto oblasti sa zameriavajú najmä na zisťovanie potrieb rodín s dieťaťom so zdravotným postihnutím a efektivitu včasnej intervencie. Pomerne málo pozornosti sa doteraz venovalo významu včasnej intervencie v kontexte transdisciplinárnej spolupráce.

V tomto smere je dôležité skúmať úlohu sociálnych pracovníčok a pracovníkov pracujúcich v tímoch včasnej intervencie. V  rámci  spolupráce vykonávajú viaceré roly, ktoré vyplývajú z intervenčného modelu, na základe ktorého je tím vybudovaný.

V kontexte modelu zameraného na rodinu sa sociálni pracovníci zameriavajú na zlepšenie fungovania dieťaťa a rodiny a maximálneho zapojenia celej rodiny do rozhodovacieho procesu o použití služieb včasnej intervencie. Jedným zo základných znakov úspešného modelu zameraného na rodinu je posilnená rodina, ktorá je charakterizovaná viacerými komponentami, ako sú sebadôvera, účasť a participácia, kontrola, uspokojovanie potrieb, prístup k zdrojom, aktivita.

V čísle 2/2021, ktoré je zamerané na problematiku včasnej intervencie a sociálnej práce, sú vítané teoretické, metodologické i empirické texty, ktoré prispievajú do odbornej diskusie o  cieľoch a stratégiách pri implementácii modelov včasnej intervencie s dôrazom na identifikáciu silných stránok a nedostatkov využívaných intervenčných stratégií, ako aj modelov a postupov ich hodnotenia z pohľadu zainteresovaných aktérov.

V tomto čísle časopisu tiež uvítame príspevky, v ktorých autori prinesú odpovede na nasledujúce otázky:

  • Akým spôsobom sa skúmajú a vykonávajú komplexné hodnotenia jednotlivých oblastí života dieťaťa so zdravotným postihnutím a jeho rodiny?
  • Ako sa sociálni pracovníci podieľajú na mapovaní a zabezpečovaní psychosociálnych a komunitných zdrojov?
  • Akým spôsobom je včasná intervencia posudzovaná a aké sú príklady dobrej praxe?
  • Ako prebieha transdisciplinárna spolupráca v rámci tímov včasnej intervencie?
  • Akým spôsobom sú zapojení rodičia do tímovej spolupráce a hodnotenia včasnej intervencie?

 

Tešíme sa na Vaše príspevky.

 

Miriam Slaná a Eva Mydlíková

editorky čísla

 

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace