Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

5/2017

Terapie v sociální práci?

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Září / September 2017

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • ·  Abstrakty textů můžete posílat do 21. srpna 2016.
  • ·  Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 25. září 2016.
  • ·  Akademické texty můžete posílat do 4. března 2017.
  • ·  Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 7. srpna 2017

Anotace čísla

Vznik tohto tematického čísla podnietila už samotná rozporuplná diskusia v Redakčnej rade časopisu. Práve z dôvodu, že pohľady na terapiu(e) v sociálnej práci majú nielen dichotomickú, ale aj dialektickú povahu. Už tento samotný fakt je dôvodom k tomu, aby sme spoločne uvažovali nad tým, či terapia(e), resp. socioterapia alebo sociálna terapia sú dnes na prahu 21. storočia nevyhnutnou súčasťou výkonu sociálnej práce alebo už prekonaným konštruktom. V priebehu vývoja sociálnej práce ako vedy sa kreovali dve názorové zoskúpenia. Prvá skupina odborníkov je presvedčená, že (socio)terapia patrí do výbavy sociálneho pracovníka. Svoj postoj obhajujú jej kontinuálnym vedecko-historickým vývojom, ktorý je doplnený o aktuálne legislatívne vymedzenie. (Socio)Terapiu vnímajú ako druh intervencie v sociálnej práci, ktorý sa môže opierať o rôzne prístupy (koncepty), pričom využíva rozmanité metódy, formy a techniky práce, ktorej cieľom je aktivizácia (sociálneho) potenciálu klienta, s dôrazom na vzťahy klienta k prostrediu, prostredia klienta a klienta v prostredí, pričom dôležitú úlohu zohráva terapeutický vzťah.

Druhá skupina teoretikov sociálnej práce sa na rozdiel od nich domnieva, že ide o prekonaný konštrukt, v hypermodernej sociálnej práci nahrádzaný fenoménom sociálneho fungovania vyúsťujúceho do reflexívnej praxe.

Toto antagonistické stanovisko stojí zoči-voči výzve hľadania spoločného názorového prúdu. Kedy predmetné číslo časopisu evokuje uvažovať a odpovedať odbornej i laickej verejnosti na otvorené otázky: Terapia áno či nie? Ak áno, tak aká? Akým spôsobom, kde, kto ju má, v akých inštitúciách a v zmysle akej platnej legislatívy vykonávať? Ak nie, tak prečo, čo ju má a v akej miere nahradiť?

Výsledkom tohto reflexívneho snaženia oslovených teoretikov a teoretičiek sociálnej práce je:

  1. predložiť základné myšlienky súčasných vplyvných a efektívnych (socio)terapeutických smerov s možnosťou komparácie v historickom kontexte;
  2. priniesť utriedený inštitucionálny a inštruktívny prehľad dôležitých metód a techník v (socio)terapii;
  3. poukázať na možnosti a výsledky výskumu v (socio)terapii, ktoré by validizovali explorované východiská.

Rezultáty tejto komparatívnej syntézy by sa mohli stať odrazovým mostíkom ďalšej, hlbšej analýzy smerom k rozšíreniu pohľadu na „súperiace“ názory a k obohateniu metodického repertoáru tak na základnej, ako aj špecifickej úrovni. Primárnou otázkou tak zostáva reflexia relevancie „terapie“ v kontexte sociálnej práce.

Beáta Balogová,
editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Sociální doved...
David Fontana
obalka
Hra v terapii
Milan Valenta...
obalka
Jazyk těla
Alexander Lowen
obalka
Aspekty mužství
C. G. Jung
obalka
Nový One Minute...
Ken Blanchard...
obalka
Muž s nádher...
Lillian B. Rubin
obalka
100 chyb při péči...
Jutta König...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace