Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

2/2018

Stárnutí

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na březen / March 2018

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Deadline pro příjem rozšířených abstraktů akademických textů je 31. března 2017.
  • Zpětnou vazbu editorky na abstrakt obdržíte do 30. dubna 2017.
  • Akademické texty můžete posílat do 1. září 2017.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 8. února 2018.

Anotace

Medzi najdiskutovanejšie témy súčasnej doby patria otázky zmeny demografickej krivky smerom k seniorom. Aj z toho dôvodu možno seniorskú problematiku považovať za jednu z „veľkých tém súčasnej sociálnej práce“. Seniorská téma je však nielen vážna, ale aj mnohovrstvová a zložito prepojená s mnohými (zväčša negatívnymi) javmi spoločenského života. Seniorita v sebe ukrýva obrovský diapazón problémových okruhov a tém, pričom relevantné a interesantné sú tiež témy súvisiace s pozitívnymi a negatívnymi prejavmi. Zároveň ju môžeme vnímať ako určitú spoločenskú reflexiu – étos doby, ako prejav určitého stavu spoločnosti, jednotlivých domácností alebo samotného jedinca. Dokonca, ako upozorňuje Michálek (2004) je spojená s určitou „rizikovou averziou“ (vysoká zaťaženosť finančných systémov vo vzťahu k seniorom a pod.).

Tento proces má zaujímavé a dôležité konzekvencie a implikuje k výskumom a riešeniam v kontexte multidisciplinarity. V tomto ohľade nie je možné nájsť riešenie v rámci jednej vedy. Preto sa stretávame v širokom spoločenskom spektre (aj v teritoriálnom kontexte) s formovaním a zdokonaľovaním postupov tvorby programov a stratégií, ktoré majú viesť k pozitívnym výsledkom intervencií voči seniorom. Napriek tomu vždy tu ostávajú ťažiskové a aktuálne témy, ktoré sa venujú sledovaniu tejto populácií v podmienkach Česka a Slovenska. Demografické výsledky podľa Vetešku (2016) v oboch krajinách ukazujú, že seniori nad 65 rokov tvoria 15% celkového počtu obyvateľov a skoro tretina z nich žije pod hranicou životného minima.

Optika editorky smeruje ku konštituovaniu seniorskej problematiky v podmienkach Česka a Slovenska s tým, že si kladie otázku Či a ako je možné podporiť pozitívny obraz seniora v spoločnosti? Zároveň zdôrazňuje, že kategórie diferencie seniority nechápe „ako negatívne alebo pozitívne pripísané kategórie, ale ako symbolický sociálny kapitál, ktorý môže byť v mnohých situáciách rôzne využitý“. Autorov a autorky budúcich príspevkov vyzýva na vedeckú diskusiu verzus reálnu sociálnu politiku s poukázaním, že ide o dva paralelné svety so svojimi vlastnými realitami či fenoménmi. Predložený konceptuálny rámec predikuje, že seniorská otázka je zložitým a viacrozmerným problémom, ktorý má nielen svoju sociálno-štruktúrnu, ale aj sociálno-priestorovú dimenziu. Poznanie oboch môže zohrať významnú úlohu v rámci sociálnych intervencií. Napriek penetrovanému vedeckému diskurzu si je editorka vedomá, že nie je možné problematiku seniorov (tak v pozitívnom, ako aj negatívnom spektre) obsiahnuť v celej jej komplexnosti, no napriek tomu sa domnieva, že objektívne stanovené východiská, zvolený koncept a výber relevantných indikátorov nás môže priviesť k teoretickým výsledkom blízkym realite s ponukou príkladov dobrej praxe s reflexiou platnej legislatívy.

Zámerom editorky je, aby budúce číslo časopisu bolo príležitosťou pre artikuláciu a diskusiu problémov, ktorých ujasnenie by mohlo oživiť záujem širšej odbornej verejnosti o seniorov prostredníctvom sociálnej práce.

Beáta Balogová,
editorka čísla
Prešovská univerzity v Prešově

Nabídka nových knih

obalka
Autismus v...
Barbora Bazalová
obalka
Kdo je tu...
Manfred Lütz
obalka
Jak se uklidnit...
Susan Albers
obalka
Sociální doved...
David Fontana
obalka
Hra v terapii
Milan Valenta...
obalka
Jazyk těla
Alexander Lowen
obalka
Aspekty mužství
C. G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace