Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

6/2018

Posuzování v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Prosinec / December 2018

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Abstrakty textů můžete posílat do 10. října 2017.
  • Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 30. listopadu 2017.
  • Akademické texty můžete posílat do 5. června 2018.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 9. listopadu 2018.

Anotace čísla

V období priemyselnej revolúcie narastala chudoba, ktorú nebolo možné zastaviť. Až prišla Mary Richmond, ktorá v sociálnej práci spustila lavínu poznania. A to nielen svojím praktickým výkonom, ale aj tvorbou teoretických konštruktov, ktoré vytvorili základňu pre novú vednú disciplínu.

V roku 1917 v  New York vyšlo prvé vydanie „Social Diagnosis“, v ktorej Richmond vysvetľuje svoj pohľad na diagnostikovanie (ako na proces)  a diagnózu (ako na výsledok procesu) ako na snahu o pokiaľ možno objektívnu  definíciu sociálnej situácie a osobnosti. Zisťovanie a hľadanie príčin zlyhávania v roliach jednotlivých  členov rodiny , ako aj vo fungovaní rodiny ako celku  je spôsob, ktorý je roky v našom spoločenskom priestore najmä spoločenských disciplín silne preferovaný.

Na rozdiel od medicíny, od ktorej sa pojem rozšíril do najmä spoločenských a pedagogických vied, nemožno v sociálnej práci človeka vnímať bez kontextu mikro, mezo a makro prostredia. A tak sa diagnostikovanie, diagnóza postupne nahrádzali pojmom posúdenie (z angl. assessment). Ak pristúpime k vysvetleniu pojmu posudzovanie situácie klienta podľa Collinsa, tak posudzovanie je proces, v ktorom sa posudzuje jednotlivec alebo rodina a jeho/ ich prostredie. Na konci tohto procesu je rozhodovanie o tom, aké má/majú potreby.

Asi najväčšou výhradou voči diagnostikovaniu je fakt, že v procese diagnostikovania hľadáme skôr „chybné, nekompletné, patologické, neadaptívne“ prvky v človeku alebo rodine. Sémanticky slovo posudzovať v sebe obsahuje hodnotiaci element. Tak v diagnostikovaní, ako aj v posudzovaní môžeme vnímať človeka a jeho prostredie aj v kontexte pozitívneho potenciálu, nielen v odhaľovaní rizík a patologických prvkov.

  • Čo teda je dobré v sociálnej práci rozpracovať?
  • Diagnostikovať či posudzovať alebo analyzovať?
  • Alebo sa inšpirovať  niektorými psychoterapeutickými smermi a vôbec  sa nezaujímať  a neanalyzovať  situáciu klienta ?  
  • Aké metodologické nástroje má sociálny/a pracovník/čka v rukách?
  • Aké sú výsledky diagnostického/posudzovacieho procesu a k čomu majú slúžiť? 

Toto sú otázky a dilemy, ktoré by sme sa radi pokúsili našim čitateľom aspoň čiastočne zodpovedať.

Eva Mydlíková, editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace