Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Ediční plán

(!) Do publikačního řízení - sestávajícího z a) posouzení oborové přiměřenosti článku a b) standard-ního anonymního recenzního řízení - průběžně přijímáme akademické články i MIMO níže uvedená témata. Speciální anglická vydání nejsou tematická.

6/2018

Posuzování v sociální práci

toto číslo dosud nevyšlo
vydání je plánováno na Prosinec / December 2018

zpět na ediční plán

obálka čísla
  • Abstrakty textů můžete posílat do 10. října 2017.
  • Zpětnou vazbu editora čísla k abstraktům dostanete do 30. listopadu 2017.
  • Akademické texty můžete posílat do 5. června 2018.
  • Prakticko-publicistické texty můžete posílat do 9. listopadu 2018.

Anotace čísla

V období priemyselnej revolúcie narastala chudoba, ktorú nebolo možné zastaviť. Až prišla Mary Richmond, ktorá v sociálnej práci spustila lavínu poznania. A to nielen svojím praktickým výkonom, ale aj tvorbou teoretických konštruktov, ktoré vytvorili základňu pre novú vednú disciplínu.

V roku 1917 v  New York vyšlo prvé vydanie „Social Diagnosis“, v ktorej Richmond vysvetľuje svoj pohľad na diagnostikovanie (ako na proces)  a diagnózu (ako na výsledok procesu) ako na snahu o pokiaľ možno objektívnu  definíciu sociálnej situácie a osobnosti. Zisťovanie a hľadanie príčin zlyhávania v roliach jednotlivých  členov rodiny , ako aj vo fungovaní rodiny ako celku  je spôsob, ktorý je roky v našom spoločenskom priestore najmä spoločenských disciplín silne preferovaný.

Na rozdiel od medicíny, od ktorej sa pojem rozšíril do najmä spoločenských a pedagogických vied, nemožno v sociálnej práci človeka vnímať bez kontextu mikro, mezo a makro prostredia. A tak sa diagnostikovanie, diagnóza postupne nahrádzali pojmom posúdenie (z angl. assessment). Ak pristúpime k vysvetleniu pojmu posudzovanie situácie klienta podľa Collinsa, tak posudzovanie je proces, v ktorom sa posudzuje jednotlivec alebo rodina a jeho/ ich prostredie. Na konci tohto procesu je rozhodovanie o tom, aké má/majú potreby.

Asi najväčšou výhradou voči diagnostikovaniu je fakt, že v procese diagnostikovania hľadáme skôr „chybné, nekompletné, patologické, neadaptívne“ prvky v človeku alebo rodine. Sémanticky slovo posudzovať v sebe obsahuje hodnotiaci element. Tak v diagnostikovaní, ako aj v posudzovaní môžeme vnímať človeka a jeho prostredie aj v kontexte pozitívneho potenciálu, nielen v odhaľovaní rizík a patologických prvkov.

  • Čo teda je dobré v sociálnej práci rozpracovať?
  • Diagnostikovať či posudzovať alebo analyzovať?
  • Alebo sa inšpirovať  niektorými psychoterapeutickými smermi a vôbec  sa nezaujímať  a neanalyzovať  situáciu klienta ?  
  • Aké metodologické nástroje má sociálny/a pracovník/čka v rukách?
  • Aké sú výsledky diagnostického/posudzovacieho procesu a k čomu majú slúžiť? 

Toto sú otázky a dilemy, ktoré by sme sa radi pokúsili našim čitateľom aspoň čiastočne zodpovedať.

Eva Mydlíková, editorka čísla

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace