Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Alžbeta Brozmanová Gregorová, Zuzana Heinzová, Katarína Kurčíková, Michaela Šavrnochová, Jana Šolcová

Rozvoj kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce prostredníctvom stratégie service learning


Medailon autora:

Doc. PhDr. Alžbeta Brozmanová Gregorová, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, na ktorej sa dlhodobo venuje problematike mimovládnych organizácií, dobrovoľníctva a vybraným metódam sociálnej práce. Niekoľko rokov koordinuje na univerzite zavádzanie stratégie service learning a rozvoj jej tretieho poslania.

Mgr. Zuzana Heinzová, PhD., pôsobí na Katedre psychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde sa vo svojej pedagogickej aj výskumnej práci venuje problematike sociálnej psychológie, mediácie a riešenia konfliktov, tanečnej terapie. Je členkou tímu, ktorý na UMB zavádza a výskumne overuje stratégiu service learning.

PhDr. Katarína Kurčíková, PhD., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku globálneho vzdelávania, rozvoja kľúčových kompetencií sociálnych pracovníkov a pracovníčok a arteterapiu. V rámci uvedených oblastí implementuje stratégiu service learning.

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa profiluje na sociálnu prácu v oblasti drogových závislostí, najmä na rodinu so závislým členom v kontexte kodependentného správania. V rámci vybraných predmetov realizuje service learningové aktivity s prepojením na odbornú prax študentov a študentiek sociálnej práce.

Mgr. Jana Šolcová, PhD., svoju pozornosť v rámci pôsobenia na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici orientuje na tému dobrovoľníctva, neformálneho vzdelávania a sociálnej práce s deťmi a mládežou. Zameriava sa na inovatívne metódy rozvoja detí a mladých, ako napríklad Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu či service learning.

Abstrakt:

CIEĽ: Text prináša odpoveď na otázku, aký je prínos stratégie service learning v oblasti rozvoja kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Service learning je vyučovacia a učebná stratégia, ktorá kombinuje ciele služby s cieľmi vzdelávania. Predmetom výskumného overovania jej dopadov sú aj kľúčové kompetencie študentov a študentiek. METÓDY: Pri zodpovedaní výskumnej otázky sme využili kombináciu výskumných metód. Zmenu subjektívne vnímanej úrovne kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce pred a po absolvovaní predmetov so stratégiou service learning sme sledovali prostredníctvom dotazníka. V rámci kvalitatívnej stratégie sme využili obsahovú analýzu štruktúrovaných sebareflexií študentov a študentiek sociálnej práce po absolvovaní predmetov so stratégiou service learning. Výskumnú vzorku tvorili študenti a študentky sociálnej práce, ktorí/ ktoré absolvovali predmety so stratégiou service learning v akademických rokoch 2013/2014 až 2016/2017. VÝSLEDKY: Výsledky výskumu preukázali prínos stratégie service learning v oblasti subjektívneho vnímania úrovne rozvoja vybraných kľúčových kompetencií študentov a študentiek sociálnej práce. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Naše zistenia je možné využiť v oblasti vzdelávania v sociálnej práci. Kľúčové kompetencie spolu so špecifickými profesijnými kompetenciami vytvárajú základňu pre kvalifikovaný a kompetentný výkon sociálnych pracovníkov a pracovníčok.

Klíčová slova:

service learning, kľúčové kompetencie, sociálna práca

Podobné články

O čem se mluví Školská sociálna práca
O čem se mluví Service-learning vo vzdelávaní (školských) sociálnych pracovníkov a pracovníčok
Akademické články Identifikácia členov profesijnej komunity sociálnej práce na Slovensku s kľúčovými hodnotami profesie
Inspirace Dny dobrovolnictví na Univerzitě Palackého v Olomouci aneb Vyzkoušejte si dobrovolnictví na vlastní kůži!
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace