Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/2 - Vzdělávání v sociální práci »

Inovace výuky předmětu psychiatrie za účelem snížení stigmatizace osob s duševním onemocněním

Martina Černá, Markéta Dubnová, Daniel Hanzl, Vlasta Řezníková

Medailon autora:

Mgr. Martina Černá, Ph.D., získala doktorský titul na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2009 působí na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Věnuje se problematice sociální psychologie a dobrovolnictví pro vybrané cílové skupiny. V této oblasti se také podílí na řešení projektů.

Mgr. Markéta Dubnová, PhD., je absolventkou doktorského programu na Univerzitě Komenského v Bratislavě v oboru sociální práce. Od roku 1999 se věnuje sociální práci s lidmi s vážným duševním onemocněním, působila v obou typech péče – v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod na pozici zdravotně-sociálního pracovníka i v terénních sociálních službách o. s. Péče o duševní zdraví – region Pardubice jako sociální pracovník a vedoucí psychosociální rehabilitace. Od roku 2013 vede Katedru sociální práce na Vysoké škole polytechnické Jihlava a je garantem odborných praxí.

Mgr. Daniel Hanzl vystudoval obor sociologie a sociální politika a sociální práce na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Na Vysoké škole polytechnické Jihlava pracuje od roku 2010. Byl členem konzultační skupiny Asociace vzdělavatelů v sociální práci pro předměty Sociologie a Metody a techniky sociálního výzkumu. Podílí se na řadě sociologických výzkumů a průzkumů veřejného mínění.

PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., je absolventkou Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Aktuálně je zaměstnána na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Problematikou duševních onemocnění se zabývá ve svých textech zhruba od roku 2002. Zkušenosti s prací s lidmi s psychiatrickou diagnózou získala díky práci na Klinice ESET, dobrovolnickou činností a stážemi na Klinice Ke Karlovu a DPS Ondřejov.

Abstrakt:

CÍLE: Text se zaměřuje na zjištění míry stigmatizace vůči lidem s duševním onemocněním u studentů Vysoké školy polytechnické napříč obory, s důrazem na destigmatizační efekt specifické výuky pro studenty oboru Zdravotně sociální pracovník za účasti peer lektorů. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V ČR je stigmatizace vysoká oproti jiným zemím, navíc zde zatím neexistuje systematický výzkum této problematiky. Počet lidí s psychiatrickou diagnózou roste (ÚZIS, 2001, 2015) a jedním z klíčových problémů je jejich společenské znevýhodňování v řadě oblastí života; stigmatizují i někteří pomáhající pracovníci (Janoušková, 2016). K destigmatizaci slouží cílené intervence, jednou z nich je zapojování peer lektorů (lidí se zkušeností s duševním onemocněním) přímo do vzdělávání. METODY: Míra stigmatizace byla zjišťována prostřednictvím standardizovaného dotazníku RIBS (Lacko, 2011), který vyplnili studenti všech oborů VŠ. Studenti oboru Zdravotně sociální pracovník byli testováni před a po absolvování výuky s peer lektory. VÝSLEDKY: Míra stigmatizace osob s duševním onemocněním je u studentů srovnatelná se stigmatizací běžné populace v České republice a výuka s peer lektory má destigmatizační charakter. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovníci jsou pomáhající profesí, která může významně ovlivnit životní situaci klientů s duševním onemocněním prostřednictvím profesionálního vztahu, který s předsudky navázat nelze. Proto je nezbytné přispět již v rámci vzdělávacího procesu ke snižování míry stigmatizace.

Klíčová slova:

destigmatizace, duševní nemoc, dotazník RIBS, peer lektor, stigmatizace, student, výuka

s. 118 - 132
Podobné články

O čem se mluví Zelená stužka pro duševní zdraví
Inspirace Peer lektoři ve vzdělávání budoucích profesionálů v péči o duševní zdraví
Akademické články Sociální konstrukce předsudečné typizace lidí s duševním onemocněním
Akademické články Moc jazyka a jeho používání pomáhajícími pracovníky v kontextu duševní nemoci
Akademické články Posilování odolnosti v praktickém vzdělávání studentů sociální práce


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace