Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Jana Havlíková

České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce?


Medailon autora:

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., dlouhodobě působí v brněnském týmu Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí, v. v. i. Zde se věnuje zejména výzkumným tématům spojeným s problematikou
výkonu sociální práce v různých prostředích ‒ na obcích, Úřadu práce ČR, v sociálních službách
a v nedávné době též ve školství. Příležitostně spolupracuje s Katedrou sociální politiky a sociální
práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a se Sociologickým ústavem Akademie věd
České republiky. .

Abstrakt:

CÍLE: V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vymezení školní sociální práce diskutujeme v kontextu proměn vzdělávání konceptualizovaných jako důsledek společenských procesů postmoderní doby. METODY: Stať pracuje s daty získanými prostřednictvím vyčerpávajícího dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele základních škol ČR (N = 1763, návratnost 43 %). VÝSLEDKY: Ačkoliv odborníci z oblasti sociální práce spojovali s institucionalizací školní sociální práce řadu pozitivních efektů zejména v oblasti podpory škol při naplňování jejich vzdělávacího a výchovného poslání v podmínkách měnící se společnosti, většina ředitelů základních škol o přínosu školní sociální práce přesvědčena nebyla. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Případné vymezení a následná institucionalizace školní sociální práce v českém prostředí by se jednak měla uskutečňovat v úzkém dialogu s potřebami základních škol, již existujícím organizačním a institucionálním kontextem poradenství v českém školství a měnící se společenskou situací. Současně by mj. vyžadovala zpracování odpovídajících metodických materiálů a reflexi tohoto odvětví sociální práce ve studijních programech VOŠ a VŠ oborů sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, školství, institucionalizace, dotazníkové šetření, Česká republika

Podobné články

Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku: mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky
Akademické články Zdroje znalostí využívané sociálními pracovníky při jejich každodenní práci s klienty
Inspirace Integrace je hlavně mentální proces, za který neseme odpovědnost my všichni obdobnou měrou
O čem se mluví Co dělat s ochranou dětí v ČR


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace