Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Jana Havlíková

České základní školy v měnící se společnosti: nazrála již doba na zavedení školní sociální práce?


Medailon autora:

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., dlouhodobě působí v brněnském týmu Výzkumného ústavu práce
a sociálních věcí, v. v. i. Zde se věnuje zejména výzkumným tématům spojeným s problematikou
výkonu sociální práce v různých prostředích ‒ na obcích, Úřadu práce ČR, v sociálních službách
a v nedávné době též ve školství. Příležitostně spolupracuje s Katedrou sociální politiky a sociální
práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a se Sociologickým ústavem Akademie věd
České republiky. .

Abstrakt:

CÍLE: V kontextu dlouhodobějších proměn společnosti (individualizace, migrace, hodnotová pluralita, sociální a kulturní diverzita, proměna rodiny a dětství, sociální nerovnosti atd.) i aktuálních změn českého školství (zejm. inkluzivní vzdělávání) si článek klade za cíl oživit diskusi o vhodnosti institucionalizace školní sociální práce v prostředí českých základních škol. Komparujeme přitom pohledy ředitelů základních škol a oborníků z oblasti sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Vymezení školní sociální práce diskutujeme v kontextu proměn vzdělávání konceptualizovaných jako důsledek společenských procesů postmoderní doby. METODY: Stať pracuje s daty získanými prostřednictvím vyčerpávajícího dotazníkového šetření zaměřeného na ředitele základních škol ČR (N = 1763, návratnost 43 %). VÝSLEDKY: Ačkoliv odborníci z oblasti sociální práce spojovali s institucionalizací školní sociální práce řadu pozitivních efektů zejména v oblasti podpory škol při naplňování jejich vzdělávacího a výchovného poslání v podmínkách měnící se společnosti, většina ředitelů základních škol o přínosu školní sociální práce přesvědčena nebyla. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Případné vymezení a následná institucionalizace školní sociální práce v českém prostředí by se jednak měla uskutečňovat v úzkém dialogu s potřebami základních škol, již existujícím organizačním a institucionálním kontextem poradenství v českém školství a měnící se společenskou situací. Současně by mj. vyžadovala zpracování odpovídajících metodických materiálů a reflexi tohoto odvětví sociální práce ve studijních programech VOŠ a VŠ oborů sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, školství, institucionalizace, dotazníkové šetření, Česká republika

Podobné články

Akademické články Mateřství žen s mentálním postižením pohledem sociálních pracovníků: Bezmoc, ale čí?
Akademické články Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku: mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky
Inspirace Integrace je hlavně mentální proces, za který neseme odpovědnost my všichni obdobnou měrou
O čem se mluví Co dělat s ochranou dětí v ČR
O čem se mluví Role sociálního pracovníka v azylovém zařízení při práci s žadateli o udělení mezinárodní ochrany


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace