Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/2 - Prevence v sociální práci »

Michaela Šavrnochová, Angela Almašiová, Matej Almáši, Ladislav Vaska, Mirek Barták, Roman Gabrhelík, Benjamín Petruželka, Jaroslav Vacek

Identifikácia rizikových skupín žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí


Medailon autora:

PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Odborne sa profiluje na sociálnu prácu v oblasti látkových a nelátkových závislostí, na prácu s rizikovou mládežou a na problematiku vzťahov v rodine v kontexte kodependentného správania.
 
PhDr. Angela Almašiová, PhD., pôsobí ako vysokoškolská učiteľka na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Jej pedagogická a výskumná činnosť je zameraná na sociologické východiská sociálnej práce, výkon profesie sociálnej práce v spoločnosti a rizikové správanie detí a mládeže spojené hlavne s užívaním návykových látok.
 
Mgr. Matej Almáši pôsobí ako interný doktorand na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojom vedecko-výskumnom zameraní sa profiluje na technologické závislosti v kontexte sociálnej práce. V dizertačnej práci cez prizmu sociálnej práce analyzuje sociálnu zrelosť mužov v súvislosti s hraním PC hier a pozeraním online porna v dnešnom digitálnom veku.
 
Doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD., pôsobí ako docent na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a na čiastkový úväzok ako docent na Katedre sociální práce Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Jeho pedagogická, publikačná a výskumná činnosť je orientovaná najmä na oblasť supervízie v sociálnej práci, služby zamestnanosti a v poslednom období aj na problematiku závislostí.
 
PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. Výučbová činnosť autora je koncentrovaná na výučbu študentov odboru Špecializácia v zdravotníctve/Adiktológia 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to predmetov zameraných na verejné zdravie a zdravotníctvo a na výučbu študentov odboru Sociálna práca Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, kde je ťažiskom výučby zdravotná a sociálna problematika a sociálna politika. Publikačnú činnosť autora je podľa tém možné rozdeliť na okruhy venované výskumu determinantov zdravia, organizácie a ekonomiky zdravotníctva s akcentom na medzinárodné porovnávanie a témam užívania návykových látok, predovšetkým alkoholu a ich spoločenským dôsledkom.
 
Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., pôsobí ako docent na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je zástupcom prednostu pre vedu a výskum.
 
Mgr. Benjamín Petruželka v súčasnosti pôsobí okrem iného ako doktorand na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jeho odborné záujmy sa zameriavajú na oblasť adiktológie, sociológie a kriminológie.
 
Mgr. Jaroslav Vacek pôsobí ako odborný asistent na Klinike adiktológie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Abstrakt:

CIELE: Cieľom štúdie je identifikovať rizikové skupiny žiakov a žiačok základných škôl na Slovensku a v Česku pre účely tvorby efektívnych preventívnych opatrení v oblasti technologických závislostí. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: V našej štúdii, ktorá identifikuje tieto skupiny, sme vychádzali z teórie závislosti od M. Griffithsa a realizovaných výskumov. METÓDY: Výskumným nástrojom bol autorský dotazník pozostávajúci z vlastných otázok a zo škály Excessive internet use. Na identifikáciu rizikových skupín bola použitá štatistická metóda klasifikačných stromov. VÝSLEDKY: U slovenských respondentov sa identifikovali rizikové faktory používania internetu a hrania počítačových hier: počet hodín denne strávených na internete alebo hraním počítačových hier a pasívny voľný čas; u českých respondentov: štýl hrania počítačových hier, počet hodín denne strávených na internete alebo hraním počítačových hier, pohlavie, pasívny voľný čas a rodičovská kontrola. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Zistenia je možné využiť v oblasti tvorby efektívnych preventívnych programov pre deti a adolescentov, ktorým hrozí závislosť od internetu a počítačových hier, ale aj pre rodičov a ďalších odborníkov, ktorí participujú na eliminovaní rizikových faktorov na všetkých troch úrovniach prevencie.

Klíčová slova:

informačné a komunikačné technologie, technologické závislosti, nadmerné používanie internetu, nadmerné hranie počítačových hier, rizikové skupiny, prevencia

Podobné články

Akademické články Rizikové správanie detí v detských domovoch. Zdravie ohrozujúca konzumácia alkoholických nápojov
Fakta, dokumenty, legislativa Dozreli sme na Slovensku?
Akademické články Kyberšikana – závažný sociálně patologický jev v současné populaci dospívajících v České republice a na Slovensku
O čem se mluví Děti a internet – pohled z praxe kurátorky pro děti a mládež
Akademické články Svépomocné a podpůrné skupiny v Česku: mapa terénu, rizika dalšího vývoje a možnosti veřejné politiky


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace