Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2020/3 - Sociální práce ve zdravotnictví »

Skúsenosť s onkologickou chorobou ako faktor ovplyvňujúci postoj študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci

Lucia Tóthová, Michaela Hajdová, Eva Žiaková

Medailon autora:

Mgr. Lucia Tóthová, PhD., ako odborná asistentka na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zameriava svoju výskumnú činnosť prioritne na pacientov s onkologickou diagnózou ako klientov sociálnej práce. V súčasnosti sa venuje vedeckovýskumnej činnosti v rámci grantovej agentúry Kega zameranej na prevenciu onkologickej choroby optikou sociálnej práce.

Mgr. Michaela Hajdová je absolventkou odboru Sociálna práca na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Prof. PhDr. Eva Žiaková, CSc., pôsobí ako vedúca Katedry sociálnej práce na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Okrem iného je členkou výboru Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci, členkou edičných rád v slovenských aj poľských časopisoch, posudzovateľkou vedeckých a edukačných projektov grantových agentúr Vega, Kega (SR) a v GAČR (ČR), autorkou viacerých vysokoškolských učebníc v odbore sociálna práca. Vedeckovýskumne sa venuje najmä problematike rizikového správania a sociálnej práci s rizikovými, dlhodobo chorými klientmi. 

Abstrakt:

CIEĽ: Predkladaný text poukazuje v teoretickej rovine na nevyhnutnosť začlenenia sociálneho pracovníka5 priamo do multidisciplinárneho tímu starostlivosti o  onkologického pacienta. V empirickej rovine sa sústreďuje na skúmanie postojov študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci ako jej možných vykonávateľov. V jeho aplikačnej rovine je cieľom prispieť k budovaniu sociálnej práce v onkologickej praxi v slovenských podmienkach. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Závažnosť problematiky onkologickej choroby si vyžaduje viacdimenzionálnu pozornosť a multidisciplinárnu spoluprácu, ktorá v slovenských podmienkach absentuje, čo sa stáva východiskom pre autorky. METÓDY: Pre realizáciu výskumných zámerov bola zvolená kvantitatívna metodológia. Využitý bol autorský dotazník identifikujúci postoj študentov sociálnej práce k onkologickej sociálnej práci. VÝSLEDKY a IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Vzhľadom k súčasným trendom je podstatné vymedziť priestor pre onkologickú sociálnu prácu i na Slovensku, ktorá by reagovala na špecifické potreby človeka s onkologickou diagnózou. Sociálna práca pôsobiaca v danej oblasti by tak neniesla prívlastok „neznáma“.

Klíčová slova:

multidisciplinárna spolupráca, onkologická sociálna práca, postoj, skúsenosť s chorobou, študent sociálnej práce

s. 84 - 95
Podobné články

Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Nový zákon o sociálnej práci na Slovensku: retrospektíva, perspektívy a otázniky
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti
Akademické články Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnej administratívy
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace