Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Soňa Vávrová, Renata Polepilová

Výzkumné šetření o vzdělávání studentů pomáhajících profesí v oblasti thanatologie


Medailon autora:

Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala obor sociologie a andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a doktorský obor sociální práce na Zdravotně sociální fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. V současné době působí jako ředitelka Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Zabývá se především problematikou totálních institucí a otázkami životní dráhy a konečnosti života.

Bc. Renata Polepilová je studentkou navazujícího magisterského studijního oboru sociální pedagogika na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pracuje jako referentka Oddělení pro vědu a výzkum na Fakultě technologické na téže univerzitě. Již ve své bakalářské práci se zabývala problematikou doprovázení umírajících, kdy v připravované diplomové práci uvedené téma dále rozvádí.

Abstrakt:

Autorky se ve svém příspěvku zamýšlejí nad významem vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí, tedy profesí pracujících s lidmi a pro lidi, v oblasti thanatologie a doprovázení umírajících a pozůstalých. Paradox v koncepci vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí spatřují v tom, že studenti bývají vzděláváni v mnoha oborech, avšak v tom nejdůležitějším, který skrývá klíč k celému smyslu života, tedy v tom, co je smrt a jak zemřít, je nikdo nepoučí. Podle autorek je třeba v průběhu profesní přípravy pracovníků pomáhajících profesí formovat jejich postoje ke smrti a umírání a tím implikovat změnu v chování k osobám v terminálním stadiu života. Vzdělávání pracovníků pomáhajících profesí v oblasti thanatologie by nemělo být založeno výhradně na předávání teoretických poznatků a vědomostí, ale mělo by být koncipováno jako komplexní vzdělávací cyklus, v jehož průběhu jsou formovány postoje k základním ontologickým otázkám. Cílem vzdělávání by se tak mělo stát detabuizování tématu smrti a internalizace faktu konečnosti života jako přirozené součásti jedincovy životní dráhy.

Klíčová slova:

thanatologie, pomáhající profese, vzdělávání, doprovázení umírajících
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Rodící se diskuse na poli služeb pro osoby užívající návykové látky
Akademické články Sociální pracovníci o profesionalizaci sociální práce v ČR
O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
O čem se mluví O posledních věcech člověka. Vybrané kapitoly z thanatologie
O čem se mluví Akreditační proces musí reflektovat potřeby praxe


Nabídka nových knih

obalka
Třetí vlna...
Miloš Šlepecký...
obalka
Lidé lži
Scott M. Peck
obalka
Mé dítě má ADHD
Alison M. Thompson
obalka
Mužský narcis...
Raphael M. Bonelli
obalka
Pověz mi...
Martine F. Delfos
obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace