Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Modely starostlivosti o zomierajúcich

Milan Tomka, Anna Kasanová

Medailon autora:

PhDr. Milan Tomka, PhD., vyštudoval sociálnu prácu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2001 pracuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Pracoval ako konzultant a supervízor na Detskej linke záchrany, angažuje sa v komunálnej politike. Venuje sa predovšetkým témam sociálneho poradenstva a supervízie.
 
PhDr. Anna Kasanová, PhD., má dlhoročné skúsenosti v manažérskych pozíciách v zdravotníctve i v sociálnej sfére. Od roku 2002 vyučuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Orientuje sa na problematiku chudoby a bezdomovstva, na sociálnu prácu s nezamestnanými a na širokú oblasť sociálnej práce so staršími ľuďmi.

Abstrakt:

Za posledné desaťročia výrazne vzrástol záujem o problematiku hospicovej a paliatívnej starostlivosti v západných krajinách, ale aj v štátoch strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Svedčí o tom rastúci záujem verejnosti o tieto služby vzhľadom na rastúcu životnú úroveň, ktorá proporcionálne tlačí na rast dopytu po službách hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Taktiež starnutie populácie, rastúci podiel onkologických ochorení v štruktúre úmrtnosti vytvárajú čoraz väčší tlak na riešenie uvedených skutočností. Paralelne sa tak popri zlepšeniach v prevencii, diagnostike a liečbe, ktoré vyplývajú najmä z vysoko-technickej medicíny, vytvára priestor pre starostlivosť o ľudí, ktorí sa dožívajú vyššieho veku a trpia chronickými a degeneratívnymi chorobami.

Klíčová slova:

paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, koncepčný model, integrovaný model

s. 81 - 90Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Dozreli sme na Slovensku?
Inspirace Sociálna asistencia ako súčasť nízkoprahových harm reduction služieb pre vylúčené komunity ľudí užívajúcich drogy a ľudí pracujúcich v pouličnom sexbiznise
Akademické články Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace