Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/2 - Sociální práce s umírajícími »

Milan Tomka, Anna Kasanová

Modely starostlivosti o zomierajúcich


Medailon autora:

PhDr. Milan Tomka, PhD., vyštudoval sociálnu prácu na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Od roku 2001 pracuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Pracoval ako konzultant a supervízor na Detskej linke záchrany, angažuje sa v komunálnej politike. Venuje sa predovšetkým témam sociálneho poradenstva a supervízie.
 
PhDr. Anna Kasanová, PhD., má dlhoročné skúsenosti v manažérskych pozíciách v zdravotníctve i v sociálnej sfére. Od roku 2002 vyučuje na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied UKF v Nitre. Orientuje sa na problematiku chudoby a bezdomovstva, na sociálnu prácu s nezamestnanými a na širokú oblasť sociálnej práce so staršími ľuďmi.

Abstrakt:

Za posledné desaťročia výrazne vzrástol záujem o problematiku hospicovej a paliatívnej starostlivosti v západných krajinách, ale aj v štátoch strednej a východnej Európy, vrátane Slovenska. Svedčí o tom rastúci záujem verejnosti o tieto služby vzhľadom na rastúcu životnú úroveň, ktorá proporcionálne tlačí na rast dopytu po službách hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Taktiež starnutie populácie, rastúci podiel onkologických ochorení v štruktúre úmrtnosti vytvárajú čoraz väčší tlak na riešenie uvedených skutočností. Paralelne sa tak popri zlepšeniach v prevencii, diagnostike a liečbe, ktoré vyplývajú najmä z vysoko-technickej medicíny, vytvára priestor pre starostlivosť o ľudí, ktorí sa dožívajú vyššieho veku a trpia chronickými a degeneratívnymi chorobami.

Klíčová slova:

paliatívna starostlivosť, hospicová starostlivosť, koncepčný model, integrovaný model
Podobné články

Fakta, dokumenty, legislativa Dozreli sme na Slovensku?
Akademické články Starostlivosť o seba v sociálnej práci ako inšpirácia pre vznikajúcu oblasť onkologickej sociálnej práce
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Vybrané modely rodinnej terapie v kontexte posudzovania sociálneho rizika rodiny
Inspirace Zázrak tří květin pomůže při terapii zaměřené na řešení s dětmi a dospívajícími


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace