Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2011/2 - Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí »

Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie


Medailon autora:

PhDr. Dagmar Marková, PhD., pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sexuálnej výchovy, sociálnej psychológie a je lektorkou sociálno-psychologických výcvikov. Výskumne sa zaoberá sociálnymi aspektmi sexuality, sexuálnej výchovy a rodovosti.

Doc. PhDr. Lenka Haburajová-Ilavská, PhD., pôsobí na Fakulte humanitních studií Univerzity Tomáše Bati vo Zlíne. Vo svojej pedagogickej činnosti sa orientuje na výučbu sociálnej práce, sociálnej politiky. Zúčastňuje sa prípravy a realizácie konferencií, workshopov pre pracovníkov pomáhajúcich profesií. Je riešiteľkou medzinárodných aj domácich vedecko- výskumných projektov.

Mgr. Denisa Juhásová vyštudovala odbor sociálna práca na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre. Zameriava sa na problematiku domáceho násilia a rodových aspektov násilia vo vzťahu k sociálnej práci.

Abstrakt:

V príspevku načrtávame niektoré fázy sociálnej práce, pričom ich špecifikujeme vzhľadom na problematiku domáceho násilia páchaného na deťoch. Následne prezentujeme výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na zmapovanie konkrétnych pracovných postupov a metód sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie.

Klíčová slova:

sociální práce, dítě, domácí násilí, fyzické, psychické, sexuální násilí a zneužívání, metody sociální práce, detekce, diagnostika, sociální intervence a terapie
Podobné články

Akademické články Postoje veřejnosti k domácímu násilí. Jaké inspirace přináší pro sociální práci?
O čem se mluví Domácí násilí. Kontext, dynamika a intervence
Akademické články Domestic Violence against Men in Partner Relationships – A Social Work Perspective
Inspirace Podceněné aspekty domácího násilí
O čem se mluví Prevencia zlého zaobchádzania so staršími ľuďmi ako verejná politika. Terminológia, koncepty a diagnostika


Nabídka nových knih

obalka
Třetí vlna...
Miloš Šlepecký...
obalka
Lidé lži
Scott M. Peck
obalka
Mé dítě má ADHD
Alison M. Thompson
obalka
Mužský narcis...
Raphael M. Bonelli
obalka
Pověz mi...
Martine F. Delfos
obalka
Trénink psychi...
Fabienne Berg
obalka
Člověk a jeho...
Carl G. Jung

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace