Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2014/1 - Sociální práce a nezaměstnaní »

Iva Maroušková, Martin Seitl

Pracovní zátěž, životní spokojenost a work-life balance zaměstnanců přímé péče v domovech pro seniory v jižních Čechách a Praze


Medailon autora:

Mgr. Iva Maroušková je absolventkou jednooborové Psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Od roku 2010 se jako dobrovolnice věnuje práci se seniory v domovech seniorů.

PhDr. Martin Seitl, Ph.D., působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2007–2012 působil v praxi psychologie práce a organizace. Od roku 2012 se věnuje výzkumu a výuce v oblasti aplikovaných disciplín s důrazem na individuální a skupinovou zkušenost v pracovním prostředí.

Abstrakt:

V domovech pro seniory se setkáváme s profesemi, které mají v náplni práce přímou péči o jejich klienty. S každodenní péčí o seniory je spojena i určitá míra psychické zátěže. Mezi zdroje psychické zátěže patří faktory, které mohou zvyšovat riziko pracovního přetížení a snižovat životní nebo pracovní spokojenost. Do souvislostí pracovní psychické zátěže, životní a pracovní spokojenosti vstupuje stále intenzívněji problematika tzv. work-life balance. Přestože lze vztahy mezi uvedenými psychologickými konstrukty teoreticky předpokládat, bylo dosud publikováno jen několik souvisejících studií. Za účelem empirické studie byly osloveny domovy pro seniory a u devadesáti zaměstnanců přímé péče bylo provedeno šetření prostřednictvím tří metod – Meisterova dotazníku pracovní zátěže, Dotazníku životní spokojenosti a Škály životních oblastí. Výsledky studie přinesly zjištění, že zaměstnanci přímé péče nevnímají svoji psychickou pracovní zátěž jako zvýšenou. Na druhou stranu hodnotí svoji životní a pracovní spokojenost méně pozitivně ve srovnání s populační normou. Rovnováha životních oblastí je sledovanou skupinou respondentů sice vnímána, ale pouze v omezené míře. Studie potvrdila na výběrovém souboru vzájemné vztahy mezi sledovanými psychologickými konstrukty. Rovnováha životních oblastí a absence subjektivně vnímané zátěže podporují jak pracovní, tak celkovou životní spokojenost. Zjištění lze aplikovat v rámci opatření proti nežádoucím psychologickým jevům při výkonu pečovatelských profesí sociálních péče.

Klíčová slova:

domov pro seniory, zaměstnanci, pracovní zátěž, životní spokojenost
Podobné články

O čem se mluví Proč se nezavíráme na dva týdny s klienty?
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Akademické články Jak si žijí „samoživy“ (?): spokojenost s bydlením pohledem samoživitelek
Akademické články Postoje pomáhajících pracovníků působících ve veřejné správě k zátěžovým situacím
Akademické články Role klíčového pracovníka v domově pro seniory


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace