Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2016/3 - Bydlení chudých »

Kvetoslava Repková

Komunitná dimenzia kompenzačnej pomoci osobám so zdravotným postihnutím


Medailon autora:

Doc. PhDr. Kvetoslava Repková, CSc., pracuje ako vedecko-výskumná pracovníčka Inštitútu pre výskum práce a rodiny v Bratislave a ako vysokoškolská učiteľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce FF PU v Prešove. Dlhodobo sa výskumne venuje vplyvu verejných politík na život ľudí so zdravotným postihnutím a ich rodín. Je členkou medzinárodnej siete ANED (Academic Network of European Disability Experts) monitorujúcej vývoj politík zdravotného postihnutia v širšom európskom priestore.

Abstrakt:

Článok sa venuje uplatňovaniu komunitnej dimenzie v individualizovanej kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím na Slovensku. Autorka operacionalizuje, čo znamená uplatňovanie komunitnej dimenzie v tejto špeciálnej oblasti verejnej politiky. Následne identifikuje jej prvky v súčasnej legislatíve i praxi, osobitne pri výkone sociálnej posudkovej činnosti pre túto oblasť. Sprostredkováva aj výsledky akčného sociálneho výskumu realizovaného počas pilotného overovania návrhu vzdelávacieho programu „Kompenzačná pomoc“. Tento sa bude v budúcnosti využívať pri vzdelávaní sociálnych pracovníkov a pracovníčok v rámci špecializovaného odboru sociálnej práce zameraného na oblasť kompenzačnej pomoci osobám s ťažkým zdravotným postihnutím. Formuluje odporúčania pre systemizáciu, resp. posilnenie komunitnej dimenzie kompenzačnej pomoci, diskutuje o jej súčasných facilitátoroch a inhibítoroch.

Klíčová slova:

kompenzačná pomoc, deduktívny prístup, induktívny prístup, komunitná dimenzia, sociálna opora/podpora, komunitná spojka, koordinácia
Podobné články

Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce
Akademické články Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnej administratívy
Akademické články Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov
Akademické články Regionálne sociálno-psychologické disparity nezamestnanosti na Slovensku
Akademické články Podiel sociálnej práce na prekonaní dôsledkov nezamestnanosti


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace