Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/3 - Sociální práce, zdraví a životní styl »

Marie Vágnerová, Jakub Marek, Ladislav Csémy

Osobnostní faktory ovlivňující setrvání v bezdomovectví u mladých lidí


Medailon autora:

Prof. PhDr. RNDr. Marie Vágnerová, CSc., absolvovala studium psychologie na FF UK a studium biologie se specializací na genetiku na PřF UK. Pracuje na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jako vysokoškolská učitelka. Zabývá se především problematikou nějak znevýhodněných lidí, především dětí, psychopatologií a psychologickou diagnostikou.

Mgr. Jakub Marek, Ph.D., je sociální pracovník, psycholog a psychoterapeut. Doktorát získal na Jihočeské univerzitě v oboru klinická psychologie. Jako sociální pracovník působil v organizaci Naděje, později v nakladatelství Nový prostor. Současně se věnoval vědeckovýzkumné práci zaměřené na sociální a psychologické souvislosti bezdomovectví. Je autorem nebo spoluautorem publikací v domácích i zahraničních odborných časopisech a autorem několika odborných monografií.

PhDr. Ladislav Csémy je psycholog, působí v Národním ústavu duševního zdraví jako vedoucí Centra epidemiologického a klinického výzkumu závislostí. Jeho profesní zájmy zahrnují psychologické a sociomedicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví. Publikoval články v mezinárodních i domácích odborných časopisech, autorsky se podílel na více než deseti monografiích.

Abstrakt:

Bezdomovectví sice není trvalý stav, ale jen třetina zkoumané skupiny se dokázala během posledních pěti let dostat z ulice. Polovina skupiny patří i v této době do kategorie zjevného bezdomovectví a šestina jsou latentní bezdomovci. Z výsledků vyplývá, že faktory ovlivňující propad na ulici přispívají i k chronizaci bezdomovectví. Jsou to zejména negativní zkušenosti z rodiny a s tím související chybění jakéhokoli zázemí, nevýhodné osobnostní vlastnosti, ale i neschopnost a neochota systematicky pracovat (která je dána jak osobnostními vlastnostmi, tak chyběním žádoucích návyků). Významným negativním faktorem přispívajícím k chronizaci bezdomovectví je dlouhodobé užívání drog a alkoholu.

Klíčová slova:

bezdomovectví, příčiny chronicity, osobnost, rodinné faktory, abúzus alkoholu
Podobné články

O čem se mluví Rodinné kruhy na Vysočině
O čem se mluví Rodinné konference jako nástroj participace a aktivizace rodin
Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Možné deficity v oblasti funkční gramotnosti a občanské orientovanosti jako rizikový faktor i potenciální spouštěč zadlužování občanů se zdravotním postižením
O čem se mluví Sociální služby v kontextu hodnocení zdravotního stavu bezdomovců


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace