Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/3 - Sociální práce, zdraví a životní styl »

Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi

Adéla Recmanová, Soňa Vávrová

Medailon autora:

Mgr. Adéla Recmanová je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci výzkumné činnosti se zaobírá důsledky modernizace pro společnost a pro sociální práci, s důrazem na proces informatizace. V praxi se věnuje lidem ze sociálně znevýhodněného prostředí a školské prevenci rizikového chování a kriminality.

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., působí na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, kde je koordinátorkou doktorského studijního oboru Sociální práce. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Abstrakt:

Od konce 20. století intervenují do chodu společnosti mnohé procesy určující její podobu. Jedním z nich je informatizace, která proniká i do oblasti sociální práce. V českém prostředí není procesu informatizace sociální práce, který s sebou přináší implementaci informačních a komunikačních technologií do jejího výkonu, prozatím věnována dostatečná pozornost. Cílem stati je předložit zkušenosti ze zahraničí, tyto komparovat s českým prostředím sociální práce a hledat možnosti transferu zahraničních poznatků a zkušeností. Stať přináší parciální výsledky kvalitativního výzkumu za využití techniky polostrukturovaných rozhovorů s 6 sociálními pracovníky sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zaměřeného na reflexi informatizace české sociální práce. Z výsledků výzkumu vyplynulo, že sociální pracovníci proces informatizace velmi intenzivně vnímají, přičemž se podle nich nejvýznamněji dotýká třech oblastí: (1) vedení intervencí sociálním pracovníkem; (2) formy komunikace mezi sociálním pracovníkem a uživatelem a (3) vztahu sociálního pracovníka s uživatelem. Získané poznatky a identifikované oblasti jsou ve shodě s tématy řešenými zahraniční odbornou literaturou, tudíž se lze při jejich řešení touto inspirovat.

Klíčová slova:

sociální práce, informační společnost, informatizace, informační a komunikační technologie, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

s. 65 - 79Podobné články

Akademické články Kyberšikana – závažný sociálně patologický jev v současné populaci dospívajících v České republice a na Slovensku
O čem se mluví Děti a internet – pohled z praxe kurátorky pro děti a mládež
Inspirace Možnosti síťování v sociálně aktivizační službě pro rodiny
Akademické články Evaluace dopadu sociálně aktivizační služby do života klientských rodin
Akademické články Pojetí podpory potenciálu rodin v nesnázích


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace