Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2017/5 - Terapie v sociální práci? »

Alena Rusnáková

Muzikoterapia v sociálnej práci na Slovensku


Medailon autora:

Mgr. Alena Rusnáková, PhD., pôsobí ako odborná asistentka na Inštitúte edukológie a sociálnej práce na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Zaoberá sa témami ako uplatňovanie hudby a muzikoterapie v sociálnej práci, postojové orientácie k etnickým menšinám, genderové aspekty sociálnej práce a metodológia výskumu v sociálnej práci.

Abstrakt:

Príspevok sa prostredníctvom teoretickej prehľadovej štúdie venuje vzťahu muzikoterapie a sociálnej práce s dôrazom na popis jej historických súvislostí, súčasný stav a budúce perspektívy na Slovensku. Cez všeobecné vymedzenie muzikoterapie sa autorka dostáva k jej klasifikácii, kde upozorňuje na potrebu pomenovania sociálnej paradigmy v muzikoterapii, ktorá zohľadňuje aj prepojenie muzikoterapie so sociálnou prácou, odrážajúcu sa v myšlienkach viacerých zahraničných, ale aj slovenských (českých) autorov a autoriek. Hlavným cieľom príspevku je zistiť, ako je prezentovaný vzťah muzikoterapie a sociálnej práce v slovenskej (českej) odbornej literatúre, legislatíve a vzdelávacom systéme. Z výsledkov teoretickej reflexie sa dá usudzovať, že muzikoterapia má v slovenskej (českej) odbornej literatúre sociálnej práce čoraz pevnejšie miesto ako jedna z jej metód, najmä ako súčasť socioterapie, ktorej legitimitu v tomto ohľade potvrdzuje aj legislatíva, avšak s nejasnými vymedzeniami kompetenčného vzdelávania. Taktiež je vzťah muzikoterapie a sociálnej práce silne určovaný kontextom sociálnych služieb. V závere príspevku sú preto diskutované perspektívne možnosti smerovania v predmetnej oblasti pre odborné vzdelávanie v sociálnej práci.

Klíčová slova:

legislatíva, muzikoterapia, prax, sociálna práca, vzdelávanie

Podobné články

Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Inšpirácie pre klinickú sociálnu prácu na Slovensku – prítomnosť a budúcnosť v 21. storočí
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce


Nabídka nových knih

obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander
obalka
Mohou neuro...
B. Sahakian...
obalka
Zítra je...
Tobi Katze
obalka
Citlivý pomocník
Ilse Sand
obalka
Komplexy
Erel Shalit

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace