Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Pavel Kaczor, Michal Kaczor

Stárnutí obyvatelstva versus ekonomická aktivita seniorů


Medailon autora:

Ing. Pavel Kaczor, Ph.D., se dlouhodobě zabývá především problematikou trhu práce a rovněž
tématy sociálními. Věnuje se jim také profesně – dříve jako vedoucí odboru státní sociální podpory
na MěÚ v Táboře a od roku 2007 jako ředitel táborského pracoviště Úřadu práce ČR. Publikuje
(jeho poslední monografie „Sociální politika a sociální systém ČR“ získala cenu nakladatelství
Oeconomica) a externě vyučuje na VŠE v Praze a na SLU.

Mgr. Michal Kaczor po vystudování oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích absolvoval navazující magisterské studium Etika
v sociální práci. Toho času působí jako interní doktorand oboru Charitativní práce tamtéž.
Badatelsky se zaměřuje na problematiku všímavosti (Mindfulness) a jejího potenciálu v duševní
hygieně sociálních pracovníků.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný text hledá odpovědi na otázku, jakým způsobem se očekávané nepříznivé demografické trendy v ČR odrazí v sociálním systému, potažmo i v sociální práci. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází především z demografických prognóz ČSÚ a OSN při respektování aktuálně nastavených parametrů sociálního systému ČR. METODY: S ohledem na specifika tématu je použita především analýza sekundárních dat, dílčí pasáže využívají komparaci ČR s dalšími zeměmi EU stejně jako s významnými světovými ekonomikami. VÝSLEDKY: Očekávané demografické změny v ČR budou mít v příštích desetiletích významný dopad na ekonomiku ČR, trh práce i systém veřejných financí. Tento trend nebude možné zcela eliminovat, pouze zmírnit, a to v zásadě třemi způsoby: pronatalitními opatřeními, vyšším využitím práce seniorů a vyšší mírou využití práce cizinců. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Očekávaný demografický vývoj, stejně jako očekávaný nedostatek prostředků v systému veřejných financí, bude mít dopady rovněž na sociální práci. Jednak ve smyslu kvantitativním (rostoucí poptávka po řadě sociálních služeb v důsledku stárnutí populace), ale rovněž ve smyslu kvalitativním (změna požadavků na formu a standard sociální práce, které budou vyvolány především zcela jinou mentalitou dnešní mladé generace, která začne v budoucnu relevantní sociální služby využívat).

Klíčová slova:

demografický vývoj, porodnost, stárnutí obyvatelstva, důchodový věk, sociální rizika

Podobné články

Inspirace Konfrontace přístupů k naší budoucnosti
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Fakta, dokumenty, legislativa Koncept aktívneho starnutia v kľúčových dokumentoch sociálnej politiky


Nabídka nových knih

obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph
obalka
Sebeúcta u dětí
H.-P. Röhr
obalka
Aspergerka
Rudy Simone
obalka
Domluvit se dá...
Mark Goulston
obalka
Stovka černých...
Elias Hirschl

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace