Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Barbora Kováčová

Aktivizácia kognitívnych funkcií u seniorov počas individuálnej a skupinovej ergoterapeutickej intervencie v inštitucionálnom prostredí


Medailon autora:

Doc. PaedDr. Barbora Kováčová, PhD., je liečebná pedagogička, ktorá pôsobí na akademickej
pôde a v rámci dobrovoľníckej činnosti overuje programy koncipované na báze expresívnych
terapií a terapeutických prístupov v školských a sociálnych zariadeniach. Odborne sa profiluje
na využívanie terapie s bábkou, ergoterapie, dramatoterapie/biblioterapie v procese pomoci človeku
so znevýhodnením a jeho rodine.

Abstrakt:

CIEĽ: Príspevok prezentuje ergoterapeutický program a zamýšľa sa nad jeho využívaním sociálnymi pracovníkmi a inými odborníkmi v sociálnych službách. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ: Popisovaný ergoterapeutický program je orientovaný na kognitívne a senzomotorické zložky výkonu v cieľovej skupine seniorov umiestnených v inštitucionálnom prostredí. Autorka poukazuje aj na teoretické (ne)ukotvenie ergoterapie v sociálnej práci s doplnením o odbornú pripravenosť sociálnych pracovníkov v súvislosti s realizovaním ergoterapeutickej intervencie ako jednej z odborných činností, ktoré sú vykonávané v sociálnych službách aj pre staršie osoby. METÓDY: Na základe empirických dát z testovacích škál Mini-Mental State Examination, Clock Test, Montreal Cognitive Assessment, The Barthel Index of Activities of Daily Living, ergodiagnostického systému Ertomis boli vytvorené skupiny (kontrolné a experimentálne) s priemerným vekom 68,4 rokov. VÝSLEDKY: Po absolvovaní ergoterapeutického programu dosiahli seniori z experimentálnej skupiny v oblastiach na pozornosť a exekutívne funkcie (p = 0,095, t = 11,543) a komunikáciu (p = 0,201, t = 10,911) štatistickú významnosť v porovnaní s kontrolnou skupinou. IMPLIKÁCIA PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Ergoterapeutický program je prezentovaný ako súčasť skvalitňovania ergoterapeutickej intervencie v sociálnych službách. Analýza z hľadiska obsahovej náplne programu a použitých materiálov je doplnená o odporúčania v súvislosti s uplatňovaním ergoterapeutickej intervencie sociálnym pracovníkom a inými odborníkmi v zariadeniach pre seniorov.

Klíčová slova:

ergoterapia, senior, intervencia, kognitívne funkcie

Podobné články

Akademické články Inštitucionalizácia podpory neformálnej starostlivosti z perspektívy sociálnej práce – prípadová štúdia Slovensko
O čem se mluví Zpráva veřejné ochránkyně práv z návštěv neregistrovaných zařízení pro seniory
Akademické články Psychosociální faktory stresu seniorů a jejich zvládání
Fakta, dokumenty, legislativa Stereotypy o stáří na druhou? Laické, expertní a prevalentní diskurzy stárnutí v českém kontextu
Akademické články Vliv systému unit care na sociální síť klientů v seniorském věku


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace