Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/2 - Stárnutí »

Jana Růžičková, Monika Punová

Doprovázení členů skautu v obtížných životních situacích


Medailon autora:

Bc. Jana Růžičková absolvovala v bakalářském studiu obory Sociální práce a Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Nyní pokračuje v magisterském studiu sociální práce. Je dlouholetou vedoucí ve skautu, v praxi se zaměřuje na krizovou intervenci a práci s dětmi.

PhDr. Monika Punová, Ph.D., působí na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Pedagogické
aktivity, výzkum i praxi dlouhodobě orientuje především na téma resilience v sociální práci,
na sociální práci s rizikovou mládeží a na praxi a supervizi studentů i pracovníků.

Abstrakt:

CÍL: Předkládaný empirický text hledá odpovědi na základní výzkumnou otázku „Jaký mají postoj k doprovázení svých členů v obtížných životních situacích činovníci vybraných skautských oddílů a členové oddílů?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: V rámci konceptualizace je definován koncept doprovázení a objasněny pojmy skauting, činovník, člen, životní situace a postoj. METODY: Pro zodpovězení otázky byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie. Dílčí výzkumné otázky jsou zaměřeny na kognitivní, emocionální a behaviorální složku postojů. Nástrojem sběru dat byly polostrukturované rozhovory s osmi respondenty – činovníky i členy skautského hnutí. Data byla zpracována na základě otevřeného kódování. VÝSLEDKY: V rámci interakcí mezi skautskými činovníky a jejich členy dochází k přesahu čistě zájmové činnosti k něčemu, co lze charakterizovat jako doprovázení, které má nikoliv profesionální, ale laickou podobu. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Závěry práce lze potenciálně využít v sociální práci s dětmi a mládeží. V rámci intervencí do životních situací dětí a dospívajících – při zvyšování jejich blaha by bylo vhodné, aby se role sociálních pracovníků i skautských činovníků stávaly více komplementárními, a to při vědomí odlišnosti jejich působení.

Klíčová slova:

doprovázení, mentor, skauting, skaut, skautský činovník, životní situace
Podobné články

Akademické články Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
Akademické články Aplikace konceptu sociálního fungování u dospělého klienta s mentálním postižením
Akademické články Posouzení životní situace adolescentů s psychickými poruchami
Akademické články Využití teorie sítí při sociální práci s cizinci
Akademické články Sociální a institucionální prostředí v procesu sociální integrace cizinců v České republice


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace