Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Eliška Černá (roz. Lindovská), Lenka Polánková (roz. Remsová)

Mít domov znamená důstojně bydlet! Divadlo utlačovaných jako nástroj uplatňování kritické reflexivity


Medailon autora:

Mgr. Eliška Černá, Ph.D., působí jako odborná asistentka a výzkumnice na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií OU v Ostravě. V rámci své akademické praxe se zabývá možnostmi řešení bezdomovectví a vyloučení z bydlení a radikální sociální prací. Zkoumá a evaluuje pilotní projekt Rapid Re-Housing pro rodiny s dětmi v Brně. Ve svém volném čase se prakticky věnuje aplikaci práva na bydlení v městském prostoru.

MgA. Lenka Polánková, Ph.D., působí jako odborná asistentka na Katedře sociální pedagogiky PdF MU a jako externí lektorka dramatické výchovy pro školy a neziskové organizace. Zabývá se uplatněním dramatického umění jako prostředku osobního růstu, vzdělávání a zkoumání společenských problémů při práci se sociálně znevýhodněnými skupinami. Je zakládající členkou Kabinetu divadla utlačovaných (KDivU), jehož posláním je prostřednictvím divadla otevírat dialog a podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti v uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

Abstrakt:

CÍL: V článku popisujeme proces a výstupy výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, jaké poznání o „sociálním bydlení“ spolu-utvářejí lidé s touto zkušeností a jaké strategie jednání, na základě takového poznání reality, navrhují. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretický rámec výzkumu opíráme o koncept vyloučení z bydlení, antiopresivní přístupy a kritickou reflexivitu. METODY: Pro naplnění cíle výzkumu byla zvolena kvalitativní výzkumná strategie, specificky zplnomocňující akční výzkum, metoda divadla utlačovaných. VÝSLEDKY: V textu představujeme rámcový scénář divadelního představení „Mít domov znamená důstojně bydlet!“, realizovaného ve vybraných městských částech. V rámci divadelní tvorby identifikujeme centrální jev: byznys s chudobou v bytech (krátkodobé nájemní či podnájemní smlouvy, nucená vystěhování, špatná kvalita nájemních bytů a byty ve vyloučených lokalitách). V rámci tří odehraných představení společně s diváky (lidmi vyloučenými z bydlení) spolu-utváříme strategie jednání proti byznysu s chudobou v bytech, konkrétně: ubytování u rodiny či sousedů, podpora sociální pracovnicí, žádost o navrácení kauce, blokáda proti vystěhování, stan na náměstí, v jednotě je síla a kolektivní vyjednávání s majitelem. Rozhodnutí nevzdat se, solidarita a zveřejnění se v těchto strategiích ukazují jako klíčová témata. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V závěru diskutujeme, jakým způsobem divadlo utlačovaných přispívá k uplatňování kritické reflexivity jako způsobu poznání reality a tím i k rozvoji kritické praxe v sociální práci.

Klíčová slova:

"sociální bydlení", divadlo utlačovaných, zplnomocňující akční výzkum, kritická reflexivita

Podobné články

O čem se mluví Kulatý chodník: Akční skupiny lidí bez domova a ministryně Marksová
Akademické články Způsoby zvládání obtížných situací v kontextu bezdomovectví
Akademické články Jak si žijí „samoživy“ (?): spokojenost s bydlením pohledem samoživitelek
Inspirace Program bydlení v Romodromu
Inspirace Můžeme dokázat, že se lidé budou do situace bytové nouze dostávat jen výjimečně


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace