Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Barbora Gřundělová

Kritická reflexe konstrukce mateřství a otcovství v sociální práci s rodinou


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, DiS., je interní doktorandkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a odbornou asistentkou na Katedře sociální práce FSS OU. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na FSS MU. Ve svém disertačním výzkumu se zabývá genderovými předsudky a stereotypy v praxi sociální práce, genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků a sociální prací s rodinou.

Abstrakt:

CÍLE: Předkládaný empirický text hledá odpovědi na otázku: „Jak se projevují konstrukce matek-klientek a otců-klientů v sociální práci s rodinou v sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickou oporu výzkumu tvořil sociální konstrukcionismus, interpretativismus, kritická teorie a feminismus. METODY: Pro zodpovězení otázky byla použita parciální data z kvalitativního výzkumného šetření2. VÝSLEDKY: Získaná data ukazují, že sociální pracovnice a pracovníci konstruují matky v prvé řadě jako pečovatelky a otce jako živitele. Tento tradiční model genderových rolí v rodině je sociálními pracovnicemi a pracovníky považován za přirozený a funkční, přičemž není kriticky reflektován. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě zjištění autorka dochází k závěru, že je nutné otevřít prostor pro genderově senzitivní a reflektivní jednání v praxi sociální práce s rodinou a upozorňuje na dosud nepříliš využitý prostor ve vzdělávání v sociální práci.

Klíčová slova:

gender, sociální práce, sociálně aktivizační služba, sociální konstrukce





Podobné články

Akademické články Úvahy nad genderovým tichem aneb Je gender relevantní kategorií v sociální práci?
Akademické články Slaďování rodinného a pracovního života klientek a klientů sociální práce genderovou perspektivou sociálních pracovnic a pracovníků
Akademické články Proměny sociální práce v informační společnosti: reflexe sociálních pracovníků sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
Akademické články Sociálne zabezpečenie v ozbrojených silách Slovenskej republiky, motivácia alebo neznalosť
O čem se mluví Po vzpourách ve věznicích se noviny staly vhodným projektem pro vězně


Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace