Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/3 - Kritické perspektivy v sociální práci »

Etnizujúci prístup v sociálnej práci so sociálne exkludovanými a alternatívy kritickej sociálnej práce

Michal Kozubík, Alena Kajanová, Lucie Kozlová

Medailon autora:

Doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD., pôsobí na Katedre sociálnej práce a sociálnych vied v Nitre. Špecializuje sa predovšetkým na terénnu a komunitnú sociálnu prácu v marginalizovaných, extrémne chudobných osídleniach. Jeho výskumné štúdie sú zamerané viacdimenzionálne a interdisciplinárne: na pomedzí sociálnej práce, kultúrnej a sociálnej antropológie a sociológie.

Doc. PhDr. Alena Kajanová, Ph.D., pracuje v súčasnej dobe primárne ako docentka na Vysokej škole technickej a ekonomickej v Českých Budějoviciach a Zdravotne sociálnej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Venuje sa predovšetkým téme rómskej minority, marginalizovaných skupín a subkultúr.

Doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D., v súčasnej dobe pracuje ako docentka na Zdravotne sociálnej fakulte Juhočeskej Univerzity v Českých Budějoviciach. Venuje sa predovšetkým téme sociálnych služieb.

Abstrakt:

CIELE: Výskumný článok hľadá odpovede na dve otázky: „Vychádzajú negatívne vlastnosti, ktoré Rómom pripisuje majorita, z ich kultúry, alebo je príčinou sociálna exklúzia? Je dôležité pre sociálne pracovníčky a pracovníkov poznať tradičnú rómsku kultúru?“ METÓDY: Pri hľadaní odpovede na prvú otázku bola použitá metóda tzv. Grouded Theory Straussa a Corbinovej (1990). Výskum tradičnej rómskej kultúry bol realizovaný formou etnografického výskumu inšpirovaného metódou zhusteného popisu (thick description). Prvá časť bádaní prebiehala v rokoch 2006–2012 v segregovaných osídleniach popradského okresu (Slovensko). Rozhovory nám poskytlo viac ako 100 informátorov a uskutočnili sa stretnutia dvoch fokusových skupín. Do druhého výskumu, realizovaného v rokoch 2013–2017, sa zapojilo viac ako 50 obyvateľov osád podtatranského regiónu. VÝSLEDKY: Sociálno-patologické javy vyskytujúce sa v prostredí marginalizovaných rómskych komunít sú typickým znakom reprodukovanej sociálnej exklúzie. Tradičná rómska kultúra v prostredí podtatranských segregovaných a separovaných sídiel prežíva v súčasnosti len v podobe drobných fosílií, ktorých poznanie nie je nevyhnutne dôležité pre výkon terénnej sociálnej práce. IMPLIKÁCIE PRE SOCIÁLNU PRÁCU: Rómovia sú jedinou etnickou minoritou považovanou za cieľovú skupinu sociálnej práce. Etnizujúci prístup v sociálnej práci považujeme za prekonaný a mylný koncept, ktorý naďalej prehlbuje stereotypy a predsudky. Odporúčame preto zamerať sa na otázky riešenia chudoby a sociálnej exklúzie, nie tzv. pejoratívne znejúcej „rómskej problematiky“.

Klíčová slova:

etnizujúci prístup, kritická sociálna práca, Rómovia, sociálna exklúzia

s. 70 - 83Podobné články

Akademické články Participatívny prístup v sociálnej práci – ambiciózny projekt slovenskej sociálnej administratívy
Akademické články Terénna sociálna práca na Slovensku
Akademické články Klinická sociálna práca z hľadiska odbornej lexiky a terminológie
Akademické články Moc v sociálnej praxi z pohľadu študentiek sociálnej práce
Akademické články Sociálna opora onkologicky chorých žien – základný predpoklad intervencie sociálnych pracovníkov


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace