Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/5 - 100 let československé sociální práce »

Pavla Kodymová

Propojení americké a československé sociální práce na území Čech v letech 1918–1936 prostřednictvím aktivit Alice Masarykové


Medailon autora:

PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D., vystudovala sociální práci na Univerzitě Karlově v Praze. V současnosti působí na Katedře sociální práce Fakulty filozofické na Univerzitě Karlově, kde se věnuje se dějinám sociální práce, etice a etickým dilematům a sociální práci s jedinci se zdravotním postižením.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem je přiblížit propojení americké a československé sociální práce v letech 1918 až 1936 v důsledku přímého působení Alice Masarykové, která uvedený proces na území Čech umožnila a významně ovlivnila. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Současně se vznikem československého státu v roce 1918 bylo otevřeno studium na Vyšší škole sociální péče v Praze akcentující metodu případové práce. Postupně došlo k profesionalizaci laicky realizované sociální práce. Proces přechodu umožnila předcházející transatlantická spolupráce koordinovaná Alicí Masarykovou. Současná odborná literatura se propojení a vzájemnému ovlivňování ve vymezeném období i roli A. Masarykové věnuje jen parciálně v rámci svého hlavního tématu. METODY: Pro dosažení cíle byl zvolen historický výzkum s využitím obsahové analýzy. VÝSLEDKY: Syntézou poznatků byly popsány kroky bezprostředně předcházející ustavení profesionální sociální práce na území Čech, a podoba profese určená obdobím utváření teorie sociální práce v rámci nově přebudovaného rakousko-uherského modelu sociální péče s prvky amerického modelu sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Dosažené výsledky umožní sociálním pracovníkům porozumět období přechodu od laické sociální práce k práci profesionální, a to v kontextu klíčových faktorů určujících její počáteční podobu na našem území. Seznámení se s další historií oboru může napomoci rozvíjení pocitu vlastního místa v historii i v budoucím vývoji sociální péče, stejně jako vlastní profesní identity.

Klíčová slova:

sociální práce, případová práce, historický výzkum, Alice Masaryková

Podobné články

Inspirace O životě a díle nestorky československé sociální práce Marie Krakešové
Akademické články Etablování profesionální sociální práce v rámci sociální politiky podniků na území Čech a Moravy
Akademické články Social Care in Czechoslovakia in the 70s and 80s of the 20th Century
Akademické články Social Work as a Human Rights Profession in Theory and Practice: Alice Salomon University Response to Violations of Refugees‘ Human Rights in Germany
O čem se mluví Seminář s mezinárodní účastí připomněl 80 let případové sociální práce v ČR


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace