Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Eva Mydlíková

Diagnostikovanie versus posudzovanie v sociálnej práci


Medailon autora:

Doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave, následne sa kvalifikovala na Trnavskej univerzite v odbore sociálna práca. Niekoľko rokov pôsobila na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, od konca roka 2015 na Trnavskej univerzite. Venovala sa najmä témam, ako je rozvoj občianskej spoločnosti a oblasť manažmentu, poradenstvu a najviac sa už dlhodobo odborne profiluje najmä v oblasti práce so sociálne rizikovou rodinou.

Abstrakt:

CIEĽOM príspevku je otvoriť odbornú diskusiu na tému diagnostikovanie a/alebo posudzovanie, poukázať na rezervy a prínosy jednotlivých prístupov tejto analytickej fázy procesu práce s jednotlivcom a rodinou v sociálnej práci. Rámec TEORETICKÝCH VÝCHODÍSK tvorí objektivistický prístup v diagnostikovaní, konštruktivizmus v posudzovaní, ekosociálny a systémový prístup v uchopení objektu posudzovania jeho životnej situácie u jednotlivca a sociálnej rizikovosti u rodiny. POUŽITOU METÓDOU je obsahová a komparatívna analýza relevantnej odbornej literatúry, jej konfrontácia s výsledkami realizovaných výskumov a odbornou praxou. VÝSLEDKOM tejto úvahy je poukázanie na jedinečný význam oboch analytických procesov v sociálnej práci a prezentácia konceptu posudzovania sociálneho rizika rodiny. IMPLIKÁCIE pre využitie v sociálnej práci je najmä v časti sociálnoprávnej ochrany detí, kde koncept posudzovania sociálnej rizikovosti rodiny má potenciál pracovať s odhadom rizika rodiny do budúcna tak pracovníkmi, ako aj samotnou rodinou.

Klíčová slova:

diagnostikovanie, posudzovanie, jednotlivec, rodina, riziko, kompenzačné mechanizmy

Podobné články

Akademické články Podporování resilience rodin prostřednictvím projektu Asistent do rodiny
Akademické články Ideologie jednotlivců, singles a skutečnost žití o samotě
Inspirace Metody vyhodnocování ochranných a rizikových faktorů v sociálně-právní ochraně dětí
O čem se mluví Reflexe praxe: Nás zajímá příběh
Akademické články Teorie a praxe sanace rodiny v českém prostředí – kvalitativní sonda do terénní práce s ohroženou rodinou v současnosti


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace