Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2018/6 - Posuzování v sociální práci »

Kateřina Glumbíková, Soňa Vávrová, Dana Nedělníková

Optiky posuzování v agendě sociálně-právní ochrany dětí


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.

Doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D., vystudovala doktorský studijní obor sociální práce na Ostravské univerzitě, kde se i v oboru sociální práce habilitovala. V současné době působí jako proděkanka pro vědu a výzkum na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Výzkumně se zabývá úlohou sociální práce a postavením sociálních pracovníků v sociálních službách, kvalitou sociálních služeb a procesem jejich transformace spojeným s deinstitucionalizací.

Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., vystudovala sociální práci, působí jako ředitelka národní střešní organizace Síť aktérů pro domov, z. s., a dále se věnuje metodické práci v oblasti sociálních služeb pro rodiny s dětmi a sociálně-právní ochrany dětí v praxi osob pověřených k výkonu SPOD.

Abstrakt:

CÍLE: Popsat dvě v rámci výzkumu odkryté optiky v agendě sociálně-právní ochrany dětí: (1) idiografickou a (2) nomotetickou, a následně objasnit jejich implikaci v praxi. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Posuzování a rozhodování sociálních pracovníků probíhá v několika rovinách: personální; interpersonální; kontextuální a kritické. Idiografická optika zdůrazňuje jedinečnost a individuální přístup. Oproti tomu nomotetická optika nazírá na ohrožené dítě skrze určité unifikované posuzování, které vychází z objektivizace případu. Upřednostňování prvků té které optiky ovlivňuje intervence i proces posuzování. Nomotetický přístup přitom může omezovat autonomii a subjektivní rozhodování klientů. METODY: V rámci kvalitativní výzkumné strategie byla primárně analyzována a interpretována data získaná z 9 facilitovaných workshopů se sociálními pracovníky sociálně-právní ochrany. VÝSLEDKY: Idiografická optika umožňuje sociálním pracovníkům vyrovnávat se s narůstající komplexností řešených situací. Nomotetická pak vymezuje pole jejich působnosti dané legislativním rámcem. IMPLIKACE PRO PRAXI: Za důležité považujeme vyvážené uplatňování obou optik s akcentem na participativní způsoby rozhodování zasazené do legislativního rámce.

Klíčová slova:

sociálně-právní ochrana dětí, posuzování, nomotetické pojetí, idiografické pojetí

Podobné články

Akademické články Náboženské interpretace motivující k sociální práci
O čem se mluví Rodina, ochrana dětí a dilema jednoho ministerstva
Inspirace Rodinné konference – nástroj, který umožňuje vyslyšet hlas dětí
O čem se mluví Posudzovanie sociálnej rizikovosti rodiny
O čem se mluví Vyhodnocování potřeb dětí


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace