Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Nabízím práci

V této sekci můžete volně zveřejňovat své nabídky volných míst (NABÍZÍM PRÁCI). Váš text bude uložen do jednoho souvislého bloku, který poté upraví pracovníci redakce. Do políčka "URL odkaz" vkládejte webovou stránku spolu s "http://".

Městský úřad Vsetín - Referent odboru sociálních věcí - oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Druh: nabízím práci

Popis: Oznámení o vyhlášení výběrového řízení Tajemník Městského úřadu Vsetín vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, výběrové řízení na 2 pozice: referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) Doba trvání pracovního poměru je stanovena na dobu neurčitou. a) název územního samosprávného celku: město Vsetín b) druh práce: referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí) místo výkonu práce: město Vsetín c) Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů: Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovené zvláštním předpisem. Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena. Pracovní smlouvu k výkonu činnosti úředníka lze uzavřít jen s fyzickou osobou, která splňuje předpoklady podle § 4 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb.; pro jmenování vedoucího úředníka se vyžaduje též splnění dalších předpokladů stanovených podle zákona č. 451/1991 Sb., (Osvědčení Ministerstva vnitra). d) Předpoklady podle § 110 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů: Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: 1. způsobilost k právním úkonům, 2. bezúhonnost Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen pro: a) úmyslný trestný čin, ani b) trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných, anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z jiných důvodů hledí, jako by nebyl odsouzen. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle z. č.18/2004 Sb. 3. zdravotní způsobilost. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydává praktický lékař. 4. odborná způsobilost podle tohoto zákona. Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je: a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu, e) Požadavky: - vysokoškolské vzdělání odpovídající § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů - výborná znalost práce na PC - řidičské oprávnění skupiny B, aktivní řidič Výhodou: - praxe v sociálně-právní ochraně dětí - znalost právních předpisů týkajících se rodinně-právní oblasti, ochrany práv dítěte zejména pak zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů - odborné znalosti z oblasti sociální práce - zkouška zvláštní odborné způsobilosti při sociálně-právní ochraně dětí nebo osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání - znalosti dalších zákonů: • č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů • č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů • č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů • č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů • č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů - dobré komunikační schopnosti (včetně vyjadřovací schopnosti i v písemném projevu) - asertivní chování a vystupování, zvládání zátěžových situací - vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce, schopnost práce v týmu f) Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: - jméno, příjmení a titul uchazeče - datum a místo narození uchazeče - státní příslušnost uchazeče - místo trvalého pobytu uchazeče - číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana - datum a podpis uchazeče g) Požadované doklady, které je nutné doložit k přihlášce: - životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, - výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, - ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání - lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání sociálního pracovníka Výše uvedené doklady se předkládají v originále nebo v úředně ověřené kopii. h) Tato pozice je zařazena do 10. platové třídy. i) Předpokládaný termín nástupu: listopad - prosinec 2018. j) Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte poštou nebo doručte osobně na adresu: Městský úřad Vsetín, podatelna, Svárov 1080, 755 24 Vsetín Přihlášky je možné podávat poštou, případně osobně na podatelnu MěÚ v úřední hodiny podatelny MěÚ Vsetín, a to v Po., St. od 8:00 hod. do 17:00 hod. a v Út., Čt., Pá. od 8:00 hod. do 13:30 hod. Zalepenou obálku označit slovy „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení na pozici „Referent odboru sociálních věcí (oddělení sociálně-právní ochrany dětí)“. Vzor přihlášky je zveřejněn na stránkách města Vsetín www.mestovsetin.cz v úřední desce. Později zaslané přihlášky nemůžeme zařadit do výběrového řízení. Nabídky nelze zasílat elektronickou poštou. Termín pro podání přihlášky: do 12.11.2018 Informace k výběrovému řízení na telefonu 571 491 561, informace k pozici na telefonu 571 491 601. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo místo neobsadit. Poskytnuté dokumenty zaslané do výběrového řízení budou po skončení výběrového řízení neúspěšnému uchazeči/uchazečce vráceny. Město Vsetín si ponechává pouze kopii pro případnou obhajobu svých práv. Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání: ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Obecné nařízení“) 1. Správce osobních údajů: město Vsetín, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, IČO: 00304450, telefon: +420 571 491 111, ID datové schránky: 75sb29d 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Město Vsetín, Mgr. Tomáš Zádrapa, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, telefon: +420 571 491 498, ID datové schránky: 75sb29d, tomas.zadrapa@mestovsetin.cz 3. Účelem zpracování osobních údajů je výběrové řízení na obsazení pracovního místa úředníka zařazeného do městského úřadu ve smyslu zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. 4. Právním základem pro zpracování osobních údajů je skutečnost, že: a. zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje – čl. 6 odst. 1 písm. c) Obecného nařízení, b. zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů – čl. 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení. 5. Kategorie osobních údajů tvoří: identifikační a adresní údaje – jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, adresa trvalého bydliště, státní příslušnost, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li cizího státního občana a další nezbytné údaje dle požadavků na konkrétní pracovní místo (např. způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, znalost českého jazyka, řidičské oprávnění atd.), kontaktní údaje (telefon, e-mail). 6. Osobní údaje jsou u správce zpracovávány pouze po nezbytnou dobu nutnou k plnění účelu zpracování uvedeným v bodu 3. Po této době jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě. 7. Osobní údaje nejsou správcem předávány jiným osobám. 8. Máte právo: a. požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům, b. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané správcem jsou nepřesné), c. požadovat omezení jejich zpracování, d. požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, e. podat stížnost u dozorového orgánu. 9. Svá práva vůči správci osobních údajů uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů Vsetín 26. října 2018 Ing. Radomír Zimek tajemník Městského úřadu Vsetín


Kontaktní e-mail: radka.konarikova@mestovsetin.cz; ivana.tomeckova@mestovsetin.cz
Další informace: https://www.mestovsetin.cz/assets/File.ashx?id_org=18676&id_dokumenty=532724
Datum zveřejnění: 2.11.2018

zpět na přehled

Nabídka nových knih

obalka
Člověk, jaký je
Alfred Adler
obalka
Na vnitřní vlně
Anke Precht
obalka
Když už na ničem...
Bev Cobain
obalka
Nedostupný otec
Sarah S. Rosenthal
obalka
Kniha rozhodnutí
Mikael Krogerus...
obalka
Muž, který...
David Adam
obalka
Jenom já...
Andrea Jolander

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace